67 Gelenaars behalen een inburgeringsattest

Zaterdag 9 oktober 2021 organiseert stad Geel samen met het Agentschap Integratie en Inburgering een inburgeringsceremonie tijdens een onthaaldag voor nieuwe inwoners. Nieuwe Gelenaars die het inburgeringstraject succesvol hebben afgerond, worden die middag in de bloemetjes gezet. Ook nieuwe inwoners die de voorbije maanden in Geel zijn komen wonen, worden welkom geheten tijdens deze namiddag.

Nieuwe Gelenaars en inwoners die het voorbije schooljaar hun inburgeringsattest behaalden, worden om 13.30 uur ontvangen in cultuurcentrum de Werft. Ze krijgen er een toelichting over stad Geel en de werking van haar diensten. Inburgeraars ontvangen een oorkonde. Daarna volgt een wandeling in de stad en een afsluitende receptie.

 

Inburgeringstraject

Het inburgeringstraject is er voor mensen van buitenlandse herkomst die een toekomst willen uitbouwen in België. De inburgeraars die nu hun attest krijgen, volgden met succes een basiscursus Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie. Ze krijgen tijdens hun inburgeringstraject informatie over de Belgische samenleving, waarden en normen en worden actief aan het werk gezet waardoor hun zelfredzaamheid verhoogt. Iedere inburgeraar krijgt ook individuele begeleiding. Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering assisteren hen bij het vinden van werk of studies en maken hen wegwijs in het vrijetijdsaanbod.

Het voorbije jaar hebben heel wat inburgeraars lessen online gevolgd. Dat lukte heel goed. Het Agentschap Integratie en Inburgering stelde ook een aantal laptops ter beschikking voor diegenen die niet over het nodige materiaal beschikten maar wel over voldoende IT-vaardigheden. Voor de meest kwetsbaren onder hen, zullen lessen in kleine groep worden georganiseerd.

Enkele cijfers

In totaal is 15,9 % van de Geelse bevolking van buitenlandse herkomst (2021). Dat wil zeggen dat dit aandeel van de bevolking ofwel zelf geen Belg was bij geboorte of van wie minstens één van de ouders bij geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat. Hiervan is 8,7 % niet-EU en 7,2 % EU.

Voor de provincie Antwerpen ligt dit cijfer op 28,6 %.

Top 10 van herkomstnationaliteiten (2020)

België 34 291
Nederland 1 230
Marokko 750 
Roemenië 422
Polen 364
Afghanistan 218
India 202
Sovjet-Unie 197
Italië 177
Ghana 174

De instroom van volwassen nieuwkomers in 2020 in Geel bedroeg 264 personen:

  • Leeftijd 18-34 jaar: 66 %
  • Leeftijd 35-49 jaar: 26 %
  • 50-plussers: 8 %

22 % van de volwassen nieuwkomers was verplicht het inburgeringstraject te volgen, de anderen hadden de vrije keuze om cursus te volgen of niet. Deze laatste groep bestond hoofdzakelijk uit personen met een EU-nationaliteit.

Top 5 nationaliteiten van volwassen nieuwkomers in Geel & aantallen (2020)

  1. Roemenië (83)
  2. Nederland (29)
  3. Polen (25)
  4. Afghanistan (10)
  5. Indië (10)

 

Bronnen:
rijksregister / provincie.incijfers.be / 2019
ABB - Kruispuntbank Inburgering
Leeswijzer:
http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/metadata-inburgering-en-integratie 

Gepubliceerd op vrijdag 1 oktober 2021 12.42 u.