Beleidsplan ruimte

Het beleidsplan ruimte Geel bevat de visie van de stad Geel op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad op de langere termijn. Hierin is onder andere opgenomen waar er de komende jaren mag worden gebouwd, hoe we om willen gaan met de open ruimte en zijn voorwaarden opgenomen voor nieuwe projecten. Het plan is ambitieus in haar doelstellingen en wil ervoor zorgen dat Geel ook in de toekomst een prachtige plek blijft om te wonen, te werken en te verblijven.

Doelstellingen van het plan

Het beleidsplan ruimte heeft zeven belangrijke doelstellingen die de basis vormen voor het ruimtelijke beleid in de verschillende documenten van het beleidsplan:

 1. Maximaal beschermen van de open ruimte
 2. Inzetten op kernversterking en zuinig ruimtegebruik
 3. Respecteren van identiteit als basis voor ontwikkelingen
 4. Werken aan kwaliteitsvolle publieke ruimten
 5. Versterken van de centrumrol van Geel voor de regio
 6. Bijdragen tot een inclusieve en zorgzame samenleving
 7. Inzetten op duurzame energie

Onderdelen van het beleidsplan ruimte Geel

Het beleidsplan bestaat uit de volgende documenten die via de links onderaan deze pagina ook te downloaden zijn:

 1. De Strategische visie Geel 2040 beschrijft de uitdagingen die op Geel afkomen, de ambities van de stad, de doelstellingen voor het ruimtelijk beleid en de vertaling hiervan in de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Geel. Zij bevat gedetailleerde uitwerkingen voor de thema’s ‘open ruimte systeem’, ‘kernversterking en verdichting’ en ‘publieke ruimte’.
 2. Het beleidskader veelzijdige stad beschrijft het gewenst toekomstbeeld voor het verstedelijkte deel van Geel.
 3. Het beleidskader leefbare dorpen beschrijft het gewenst toekomstbeeld voor de verschillende dorpen op het grondgebied van Geel.
 4. Het beleidskader publieke ruimte en mobiliteit beschrijft vanuit het ruimtelijk oogpunt de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling, publieke ruimte en mobiliteitsaspecten.
 5. Het beleidskader duurzame bedrijvigheid beschrijft de visie en de krachtlijnen van het stedelijke beleid op het gebied van de economische ontwikkeling.
 6. Het actieprogramma 2018-2026 beschrijft de acties die de stad op korte en middellange termijn wil uitvoeren om het gewenst toekomstbeeld voor Geel mee te realiseren. Deze acties vloeien voort zowel uit de strategische visienota als uit de diverse beleidskaders. Het actieprogramma bevat tevens een systeem van monitoring dat tot doel heeft om op regelmatige tijdstippen de uitvoering van het ruimtelijk beleid op te volgen en zo nodig bij te sturen.
 7. De nota planningsproces en communicatie gaat dieper in op de wijze waarop het ruimtelijk beleidsplan Geel tot stand is gekomen en hoe verschillende partijen en actoren hierbij vanaf het begin zijn betrokken.

Op korte termijn wordt voorzien dat er ook nog een beleidskader voor de open ruimte wordt opgemaakt, waarin het beleid voor de open ruimte wordt opgenomen.

Samen met de Gelenaren

Het beleidsplan ruimte is tot stand gekomen via een open planproces. Op die manier konden vanaf 2014 meer dan 1000 mensen van binnen en buiten Geel een actieve bijdrage leveren aan het plan via bewonersavonden, infomarkten en werkgroepen. Meer ruimte voor groen in de stad, niet te snel groeien in de dorpen, een goede inpassing van nieuwe bouwprojecten en meer aandacht voor publieke ruimte en voor het netwerk van trage wegen waren veel gehoorde wensen. Al deze zaken werden verwerkt in het eerste Beleidsplan Ruimte, dat daardoor niet alleen qua vorm vernieuwend en vooruitstrevend is maar ook door de duidelijke keuzes in de inhoud van het plan.