Aanpassingen openbaar domein

Aanvragen van aanpassingen aan of plaatsen van opritten, boordstenen, straatgoten, betuiningen of overwelvingen van grachten

Online aanvragen Maak een afspraak

Wilt u ter hoogte van uw perceel wijzigingen aan het openbaar domein? Vraag dit altijd aan. Het stadsbestuur zorgt voor de aanpassing. U mag dit nooit zelf uitvoeren. U betaalt de kosten die de stad maakt om de aanpassingen uit te voeren.

Om problemen met de waterafvoer te beperken, leggen vele overheden strikte beperkingen op voor overwelvingen van grachten en verhardingen van bermen. Om wateroverlast te vermijden houdt de stad haar grachten en bermen goed in de gaten.

Volgende wijzigingen kunnen aangevraagd worden:

 • Verharden van opritten

Wenst u verharding op het openbaar domein? Per perceel mag u maximaal 2 opritten hebben met samen een maximale breedte van 6 meter. Het resterende deel van de berm mag alleen bedekt zijn met gras.

De stad legt een oprit in standaard lichtgrijze klinkers. Waar nodig gaat dit gepaard met de aanpassing van de boordsteen, de plaatsing van straatgoot of de plaatsing van een overwelving.

Langs een gewestweg gelden de regels van het Vlaamse Gewest. Per perceel mag u hier maximaal 1 oprit hebben met een maximale breedte van 4,50 meter (met schuine uitbouwdelen van 1 meter aan de rijweg). In Geel plaatst de stad ook de verhardingen langs gewestwegen.

 • Aanpassen van boordstenen

Wilt u de boordsteen voor uw oprit laten verlagen? Per perceel mag u maximaal 2 boordsteenverlagingen hebben met een maximale breedte van 6 meter.

De stad plaatst overrijdbare boordstenen of verlaagt de aanwezige boordstenen. Waar nodig gaat dit gepaard met de aanpassing van de achterliggende verharding. Bijvoorbeeld het op hoogte brengen van stoepen, het vervangen van stoepdals door overrijdbare klinkers.

Langs een gewestweg gelden de regels van het Vlaamse Gewest. Per perceel mag u hier maximaal 1 oprit of boordsteenverlaging hebben met een maximale breedte van 4,50 meter (met schuine uitbouwdelen van 1 meter aan de rijweg). In Geel verlaagt de stad ook de boordsteen langs gewestwegen.

 • Plaatsen van overwelvingen

Geel staat maximaal 6 meter overwelving per perceel toe (gemeten van de buitenzijde van de kopmuren). U mag dit opsplitsen in maximaal 2 overwelvingen.

De stad plaatst de overwelving. Op de uiteinden worden kopmuren geplaatst. Bovenop de overwelving komt opritverharding in lichtgrijze klinkers (uitzondering voor landbouwpercelen).

Langs een gewestweg gelden de regels van het Vlaamse Gewest. Per perceel mag u hier maximaal 1 overwelving hebben met een maximale breedte van 5 meter. In Geel plaatst de stad ook de overwelvingen langs gewestwegen.

In een waterloop gelden de regels van de provincie Antwerpen. Meer informatie over waterlopen vindt u onderaan deze pagina.

 • Plaatsen van straatgoten

Wenst u (meer) straatgoot voor uw perceel? U kunt op eigen initiatief een straatgoot laten plaatsen voor uw perceel. Dit kan over de ganse breedte of een deel ervan.

De stad plaatst de straatgoot. Op regelmatige afstand wordt de goot voorzien van een straatkolk.

Een straatgoot is altijd verplicht tussen de rijweg en de oprit om plasvorming te vermijden.

In Geel plaatst de stad ook de straatgoot langs gewestwegen.

 • Verstevigen van grachtkanten

Wilt u de gracht voor uw perceel voorzien van betuining? Dit kan aan één wand of aan beide wanden van de gracht. Ook de lengte bepaalt u zelf: de ganse lengte van de gracht of een deel ervan.

De stad plaatst de betuining of geeft een aannemer de opdracht dit te doen. Alleen lage betuiningen zijn mogelijk. Doorgaans met een hoogte van 40 à 50 centimeter. Boven het vlechtwerk wordt de kant van de gracht schuin naar boven aangelegd en ingezaaid met graszaad. De beperkte hoogte van de betuining is noodzakelijk om de gracht met een kraan te kunnen ruimen. 

Langs een gewestweg gelden de regels van het Vlaamse Gewest. Hier is geen betuining toegestaan.

Procedure

 • U doet een aanvraag bij de stad. (Ook in het geval van een gewestweg bezorgt u uw aanvraag aan de stad. De stad maakt uw aanvraag voor goedkeuring over aan het Vlaamse Gewest. Na goedkeuring door het gewest zijn ook de volgende stappen van toepassing.)
 • Een medewerker van de stad komt ter plaatse, onderzoekt uw aanvraag en maakt een kostenraming.
 • U ontvangt de kostenraming ter goedkeuring.
 • Als de stad uw goedkeuring ontvangt, neemt ze de werken op in de planning.
 • De stad, of een aannemer in opdracht van de stad, voert de werken uit.
 • U ontvangt een factuur (op basis van de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden) en betaalt de werken.

Bedrag

U betaalt de kosten die de stad maakt om de aanpassingen uit te voeren. Hiervoor ontvangt u een factuur.

Specifiek voor uw aanvraag maakt de stad een kostenraming. Pas nadat u hiermee akkoord gaat, voert de stad werken uit.

Eenheidsprijzen van veel voorkomende werken

Uitzonderingen

Uitzonderlijke breedtes omwille van veiligheid en toegankelijkheid

Overwelvingen, opritverhardingen of boordsteenverlagingen van meer dan 6 meter kunnen uitzonderlijk:

 • Voor toegangen van landbouwpercelen, (landbouw)bedrijven, handelspanden, nijverheidsuitbatingen en gebouwen met specifiek verkeersgenererende activiteiten als en slechts als u kunt aantonen dat dit noodzakelijk is in functie van de toegankelijkheid (door middel van draaicirkels) en/of in functie van de verkeersveiligheid.
 • Als u kunt aantonen dat afzonderlijke toegangen noodzakelijk zijn in het kader van de (verkeers)veiligheid. (Bijvoorbeeld als u het veelvuldige personen- en vrachtvervoer op een site wenst te scheiden.)

Gewestwegen

Ligt uw perceel langs een gewestweg? Het Vlaamse Gewest beheert deze weg. Overwelvingen zijn hier beperkt tot 5 meter en opritverhardingen tot 4,50 meter (met schuine uitbouwdelen van 1 meter aan de kant van de rijweg).

Voor bedrijven en gebouwen met sterk verkeer genererende activiteiten zijn uitzonderingen mogelijk tot 7,5 meter (overwelving) of 7 meter (opritverharding). Meer informatie over opritverhardingen langs gewestwegen vindt u hier.

Langs een gewestweg is enkel betuining mogelijk aan één wand. Namelijk de grachtwand aan de kant van het private perceel.

Ook voor aanpassingen langs gewestwegen doet u uw aanvraag altijd bij de stad. Als het Vlaamse Gewest u een vergunning verleent, loopt uw aanvraag verder via de stad Geel volgens de bovenvermelde procedure. Ook langs gewestwegen blijft het basisprincipe in Geel van toepassing: u mag zelf nooit werken uitvoeren op het openbaar domein.

Waterlopen

Een waterloop is doorgaans breder en dieper dan een baangracht. Zij staan opgelijst in de atlassen van waterlopen.

De waterlopen in Geel behoren tot de bevoegdheid van het Provinciebestuur van Antwerpen.