Seniorenraad

Gratis invuldocument: vertrouwelijke informatie voor je partner, kinderen en/of vertrouwenspersoon

In ons leven verzamelen we heel wat vertrouwelijke informatie. We staan er soms niet bij stil hoe belangrijk het is om deze informatie op een georganiseerde en toegankelijke manier te delen met mensen die ons nabij zijn en die we vertrouwen. Het delen of nalaten van deze vertrouwelijke gegevens, denk bijvoorbeeld aan financiële documenten of digitale wachtwoorden, kan jouw naasten heel wat kopzorgen besparen.

De werkgroep zorg en gezondheid van de Geelse senioren(advies)raad maakte daarom dit uitgebreide document. 

Zo wordt het delen of nalaten van vertrouwelijke gegevens makkelijker en biedt het de gelegenheid om hier over in gesprek te gaan met mensen die je vertrouwt en je nabij zijn.

Je kan het document vinden via volgende link Invuldocument vertrouwelijke gegevens
of gratis mee nemen in het Sociaal Huis - Lokaal Dienstencentrum Luysterbos.

Ontstaan

De Geelse SeniorenadviesRaad (afgekort als GSR) werd in oorsprong opgericht in 1989, onder de vleugels van de ‘Gezinsraad’ en is daarmee één van de oudere seniorenraden van het land.

Op 8 mei 2006 keurde de gemeenteraad de wijzigingen in de statuten van de seniorenraad goed waardoor vanaf die datum ook niet-georganiseerde senioren lid kunnen worden van de algemene vergadering. Het dagelijks bestuur telt gemiddeld 15 leden.

De SeniorenadviesRaad is net zoals de jeugdraad of cultuurraad een stedelijke adviesraad. Het is dus een overleg- en adviesorgaan.

Doelstelling – wat doet de GSR?

  • Zij adviseert het lokaal bestuur op vlak van zaken die senioren aanbelangen. Via de seniorenraad krijgen senioren de kans om te participeren aan het beleid.
  • Zij bevordert de contacten en de samenwerking tussen plaatselijke seniorenverenigingen.

De GSR heeft in eerste instantie een adviesfunctie en een rol in de communicatie tussen de lokale senioren en het lokaal bestuur. De GSR heeft als opdracht de contacten en samenwerking te bevorderen tussen de plaatselijke seniorenverenigingen, de belangen te behartigen van de Geelse senior en hieromtrent advies te verstrekken of suggesties te doen aan het lokaal bestuur.

Hoe is de GSR samengesteld?

De Seniorenraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.
De Seniorenraad is samengesteld uit zowel vertegenwoordigers uit Geelse seniorenverenigingen, als individuele Geelse senioren (niet georganiseerden) die zich kandidaat stellen.
Uit deze leden wordt binnen de groep het dagelijks bestuur gekozen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, vanuit elke aangesloten Geelse seniorenvereniging één vertegenwoordiger, één niet georganiseerde Geelse senior, de deskundige senioren (Sociaal Huis), de verantwoordelijke van het lokaal dienstencentrum Luysterbos, de schepen bevoegd voor senioren, de OCMW-voorzitter.

Hoe werkt de GSR?

Het dagelijks bestuur komt samen vóór de algemene vergadering. Zij maken de agenda op voor de komende Algemene Vergadering van de seniorenraad. Daar worden adviezen geformuleerd, suggesties gedaan en inhoudelijke discussies gevoerd, ideeën afgetoetst. bv. over vervoer, over organiseren van activiteiten,…
De Seniorenraad kan adviezen geven op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen, andere adviesraden of op eigen initiatief.

De GSR vormt een schakel tussen onze Geelse senioren en het lokale beleid.
Zij probeert verwachtingen en noden te vertalen naar het beleid toe. Anderzijds voelt zij het als een taak om onze Geelse senioren te informeren over belangrijke punten die hen kunnen interesseren. Daarnaast bevordert de GSR de informatiedoorstroming naar senioren en stimuleert de deelname aan diverse (vormings)activiteiten.

Formulieren

Alle publicaties i.v.m. de seniorenraad of info voor senioren in het algemeen kan je terugvinden via volgende knop: Publicaties senioren

Heb je vragen in verband met werkingstoelagen aanvragen, de werking van de seniorenraad, … ?
Neem contact op met mevr. May Luyckx, deskundige senioren, may.luyckx@geel.be – 014 56 71 31