Dossier regionale ontsluiting in volgende fase

Het is al een tijdje geleden dat je iets hoorde over de opmaak van de Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's) Regionale ontsluiting Geel bis en Wegverbinding N18-N118. Na de eerste dialoogmarkt en publieke raadpleging eind 2019, is er nu een ‘scopingnota’ die zowel de publieke reacties beschrijft als de alternatieven die onderzocht zullen worden. En ook de aanpak van het onderzoek naar effecten op milieu en veiligheid.

De provincie nam de tijd om alle reacties, opmerkingen en bedenkingen uit de publieke raadpleging over de startnota te bekijken. Ze voegde deze samen met de adviezen van de officiële adviesinstanties en gebruikte ze om de startnota te herschrijven. Het resultaat is een scopingnota. Je kunt deze nota downloaden op de webpagina's van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis en het PRUP Wegverbinding N18-N118.

Op deze scopingnota's kun je als burger niet reageren, later in het proces volgt er een openbaar onderzoek als het ontwerp-PRUP klaar is.

Extra pakket maatregelen

In het eerste hoofdstuk van de scopingnota’s behandelt de provincie de adviezen en reacties uit de publieke raadpleging die ze niet rechtstreeks in de startnota kon verwerken. Zo ontving de provincie heel wat suggesties om de verkeersveiligheid op een andere manier te verbeteren, zonder ingrijpende infrastructuurwerken. Bijvoorbeeld door het scheiden van doorgaand en plaatselijk verkeer, het invoeren van een kilometerheffing of het verbieden van vrachtverkeer. De provincie bedankt de inwoners voor deze inbreng maar jammer genoeg kunnen die verkeersingrepen alleen het vrachtverkeer niet uit de kernen van Geel, Mol, Dessel en Retie krijgen. Ze zijn wel waardevol als extra maatregel. Het plan-MER (MilieuEffectenRapport) zal uitwijzen welke ingrepen al dan niet wenselijk zijn.

5 opties

Om de dorpskern van Sint-Dimpna te ontlasten, houdt de provincie vijf opties over.

  1. G1 is een ontsluiting tussen het einde van de ring R14 in de Dokter Van De Perrestraat (N19) en de Retieseweg (N118) in de buurt van Kievermont.
  2. G2 is daarop een variant, waarbij de weg op een bepaald moment afbuigt naar Katersberg, om zuidelijker op de N118 aan te takken.
  3. G3 is de zogenaamde oostelijke route, tussen de ringlaan ten zuidoosten van Geel en de N118.
  4. G5 maakt dan weer iets noordelijker dan G1 en G2, ter hoogte van Elzenstraat, een verbinding tussen N19 en N118.
  5. G9 ten slotte is de combinatie van G3 met G1 of G2, of anders gezegd: het volledige rondmaken van de Geelse ringlaan.

Volgende stappen

De MER-deskundigen zijn gestart met de opmaak van het plan-MER (MilieuEffectenRapport). Ze onderzoeken de mogelijke effecten van de verschillende alternatieven op mobiliteit, bodem, lucht, geluid en trillingen, water, biodiversiteit, landschap, klimaat, gezondheid en de omgeving. Hun eerste bevindingen noteren ze in een ontwerp-plan-MER dat de provincie gebruikt om tot een doordacht voorontwerp-PRUP te komen. In de daaropvolgende stap, die van het ontwerp-PRUP, kun je weer je mening geven tijdens het openbaar onderzoek. Pas daarna komt het tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor een omgevingsvergunning bepaalt. Alle stappen van de procedure staan beschreven in deze tijdslijn, let op, deze timing is slechts een indicatie.

Op de hoogte blijven?

Gepubliceerd op woensdag 26 mei 2021 11.30 u.