GAS 4

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde parkeerinbreuken sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit wordt GAS 4 genoemd.

De stad past vanaf 1 januari 2022 deze procedure toe. Voorheen werden deze inbreuken behandeld door het parket.

Het gaat om volgende inbreuken:

  • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren
  • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door automatisch werkende toestellen

Protocolakkoord

Voor deze inbreuken werd een protocolakkoord afgesloten met de procureur des Konings. In dit akkoord staan bepalingen omtrent informatie-uitwisseling, de wijze van behandeling van de dossiers en rapportering. Dit akkoord is tevens terug te vinden in de bijlages op deze pagina van zodra deze goedgekeurd zijn.

Procedure

De politie stelt de overtreding vast en maakt een proces-verbaal. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.

De overtreder ontvangt een gewone brief (geen aangetekende) met omschrijving van de overtreding en de uitnodiging tot het betalen van de sanctie binnen een termijn van 30 dagen.

Per categorie is wettelijk vastgelegd hoe hoog de geldboete is.

1e categorie: €58

Voorbeelden: overtredingen van een verbod voor stilstaan of parkeren op woonerven, parkeren in voetgangerszones, parkeren in tegengestelde rijrichting, onjuiste aanduidingen maken op de parkeerschijf, fiets hinderlijk of gevaarlijk parkeren, negeren verbodsbord verboden toegang in beide richtingen of voetgangerszone ...

2e categorie: €116

Voorbeelden: parkeren op het voetpad, parkeren op plaatsen voor personen met een handicap zonder de officiële kaart …

Niet akkoord met de boete?

Als de overtreder niet akkoord is met de opgelegde sanctie, kan deze binnen diezelfde 30 dagen schriftelijk verweer indienen. Dit kan via gasverkeer@geel.be of via gewone post.

Is de boete hoger dan 70 euro, dan kan de overtreder vragen om mondeling gehoord te worden.

Telefonisch verweer is niet mogelijk.

Vervolgens zal de sanctionerend ambtenaar het verweer beoordelen:

  • wordt het verweer als ongegrond gezien, dan zal opnieuw een uitnodiging tot betaling van de sanctie volgen. Er zal opnieuw een termijn van 30 dagen starten.
  • als het verweer als gegrond wordt gezien, wordt het dossier afgesloten of wordt de boete eventueel geherkwalificeerd.

Als de overtreder geen verweer indient én de boete niet binnen de 30 dagen betaalt, volgt er een nieuwe herinneringsbrief met het verzoek om binnen een nieuwe termijn van 30 dagen te betalen.

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is binnen de maand beroep mogelijk bij de politierechtbank.