GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een lokale adviesraad die een belangrijke rol heeft bij de totstandkoming van het lokale ruimtelijke beleid. In de eerste plaats heeft de GECORO een in de Vlaamse Codex RO vastgelegde adviserende rol op verschillende momenten bij de totstandkoming van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en bij een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Verder heeft de GECORO ook een autonome adviserende rol en kan ze uit eigen beweging voorstellen doen aan het stadsbestuur op het gebied van ruimtelijk beleid.

De GECORO adviseert onder andere onder andere over de volgende zaken:

 • De hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid van de stad, zoals dat bijvoorbeeld is neergelegd in het Beleidsplan ruimte Geel en in het Structuurplan.
 • De uitvoering van het ruimtelijk beleid, door middel van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, masterplannen en verordeningen.
 • Grote bouwprojecten, of projecten met een belangrijke impact op hun omgeving

Samenstelling

De gemeenteraad van 7 oktober 2013 keurde de samenstelling van de GECORO voor de periode 2013-2018 goed. Sindsdien werd de samenstelling enkele keren gewijzigd waarbij enkele leden op eigen vraag werden vervangen. Onderaan deze pagina kan je de lijst raadplegen. De GECORO is samengesteld uit 17 effectieve en 16 plaatsvervangende (de vaste voorzitter heeft geen plaatsvervanger) leden, verdeeld als volgt:

 • 5 deskundigen, waaronder de voorzitter.
 • 1 afgevaardigde van lokale milieu- en natuurverenigingen.
 • 1 afgevaardigde van landbouwsector.
 • 1 afgevaardigde van werknemers.
 • 1 afgevaardigde van werkgevers (bedrijven).
 • 1 afgevaardigde van handelaars (middenstand).
 • 1 afgevaardigde van socio-culturele organisaties.
 • 1 afgevaardigde van sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • 1 afgevaardigde van sportverenigingen.
 • 1 afgevaardigde van jeugdverenigingen.
 • 1 afgevaardigde van vastgoedsector of eigenaarsverenigingen.
 • 1 afgevaardigde van onderwijssector, inclusief hoger onderwijs.
 • 1 afgevaardigde van toerismesector en recreatie.

De schepen van ruimtelijke ordening en de gemeentelijke ambtenaren zijn (met uitzondering van de secretaris) enkel aanwezig tijdens het informatieve gedeelte van de bijeenkomst en hebben geen stem in de advisering door de GECORO. Voor elke politieke fractie in de gemeenteraad is een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de GECORO aangeduid. Deze vertegenwoordigers kunnen eveneens enkel het informatieve deel van de bijeenkomst volgen.

De GECORO komt gemiddeld 6 tot 10 keer per jaar bijeen. De goedgekeurde verslagen van de bijeenkomsten kan je lezen via de link bovenaan deze pagina.