Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

GAS zijn sancties die de stad kan opleggen voor inbreuken op het politiereglement. Het is een manier om bepaalde vormen van overlast snel en doeltreffend aan te pakken of om een efficiënt verkeersbeleid uit te bouwen. 

 • De drie gemeenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout werken nauw samen in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. Zo worden dezelfde feiten in de drie verschillende gemeenten bestraft met eenzelfde administratieve sanctie. Daarnaast doen de drie gemeenten beroep op dezelfde sanctionerende ambtenaar in dienst van de stad Geel.
 • Deze sanctionerend ambtenaar treedt ook op in het kader van een interlokale vereniging voor in totaal 14 Kempische gemeenten. Dezelfde overtredingen in deze gemeenten worden zo op dezelfde manier behandeld.

Voor wie?

Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties heeft de wetgever de gemeenten in staat gesteld om sneller en efficiënter de kleine criminaliteit, bepaalde verstoringen van de openbare rust alsook de openbare overlast aan te pakken.

Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Lawaaihinder
 • Vandalisme
 • Hondenpoep
 • Wildplassen
 • Zwerfvuil,
 • Illegaal graffiti spuiten
 • Wildplakken
 • ...

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd ( oa beschadigingen andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai,…) is een protocol afgesloten met het Parket.

Procedure

 • De overtredingen worden vastgesteld door de politiediensten. Bepaalde overtredingen o.a. vaststellingen in kader van sluikstorten, worden ook vastgesteld door gemeentelijke GAS-vaststellers.
 • De processen-verbaal worden doorgestuurd aan de sanctionerend ambtenaar die de procedure zal starten.
 • De overtreder wordt steeds de mogelijkheid geboden om een verweer te voeren, zowel schriftelijk als mondeling. Een overtreder kan zich hiertoe laten bijstaan door een raadsman. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is eveneens voorzien in een bemiddelingsprocedure gericht op het herstel van de aangerichte schade.
 • De sanctionerend ambtenaar oordeelt of een geldboete opgelegd moet worden en bepaalt de hoogte van de geldboete.
 • De andere mogelijke sancties (schorsing, intrekking, sluiting) worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Ook hier zijn er de nodige waarborgen voor de overtreder om zich te verweren.
 • De overtreder heeft het recht om beroep aan te tekenen bij de Politierechtbank of Jeugdrechtbank ingeval van een administratieve geldboete en bij de Raad van State ingeval van een intrekking/schorsing of sluiting.

Procedure bij bemiddeling

 • De sanctionerende ambtenaar kan ook tot bemiddeling overgaan. Het dossier wordt dan doorverwezen naar de bemiddelingsambtenaar. Deze bemiddeling is gericht op herstel en vergoeding van schade.
 • Bij jongeren en mensen die het financieel moeilijk hebben zoekt de bemiddelingsambtenaar naar een alternatief voor de boete.
 • Bij burenruzies kan getracht worden om ook afspraken te maken die de leefbaarheid in de buurt bevorderen.
 • Bij minderjarigen wordt de bemiddeling verplicht aangeboden.

Procedure bij minderjarigen

 1.  ‘Ouderlijke betrokkenheid’: bij een overtreding door een minderjarige krijgen ouders een aangetekend schrijven. De ouders krijgen de kans om mondeling of schriftelijk hun oordeel bij de overtreding weer te geven, aangevuld met eventuele educatieve maatregelen die ze zelf zullen nemen. Op basis hiervan beslist de sanctionerend ambtenaar om de zaak af te sluiten of alsnog de procedure verder te zetten.
 2. opstart procedure: de sanctionerend ambtenaar stuurt een aangetekend schrijven aan de minderjarige en de ouders om hen in kennis te stellen van hun rechten. Voor de minderjarige wordt ook een pro-deo raadsman aangesteld om zijn belangen te behartigen.
 3. bemiddeling: er wordt een verplicht bemiddelingsaanbod voorgesteld aan de minderjarige. Deze bemiddeling kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld excuses bij de slachtoffers, schrijven van een paper, een dienstverlening in overeenstemming met de soort overtreding. In elk geval krijgt de minderjarige een advocaat toegewezen die hem of haar bijstaat tijdens de volledige procedure. 
 4. gemeenschapsdienst of geldboete: wanneer een minderjarige de bemiddeling weigert of de bemiddeling faalt, dan kan gemeenschapsdienst of een geldboete (maximum 175 euro) worden opgelegd.
  • Deze gemeenschapsdienst omvat maximum 15 uur. Het aantal uur en de uit te voeren taken staan in verhouding tot de leeftijd en de capaciteiten van de minderjarigen.
  • De geldboete moet worden opgelegd aan de ouders. De minderjarige of zijn of haar ouders kunnen tegen deze beslissing kosteloos in beroep bij de jeugdrechtbank. De jeugdrechter kan de boete nog vervangen door een maatregel van behoeding, bewaring of opvoeding.

Meer info bemiddeling
Marco Netten
Bemiddelingsambtenaar
014 40 96 76
marcus.netten@turnhout.be

Bedrag

Vanaf 1 januari 2014 kan de ambtenaar een administratieve geldboete opleggen van maximum € 350. Voor een minderjarige vanaf 16 jaar is het maximum € 175. De ambtenaar kan ook beslissen om een gemeenschapsdienst op te leggen.

Het college van burgemeester en schepenen kan bij wijze van administratieve sanctie overgaan tot:

 • De administratieve schorsing van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente.
 • De administratieve intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente.
 • De tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.