‘Handboek grote bouwprojecten’ vormt een leidraad voor bouwteams

De stad wil bij grote bouwprojecten meer inzetten op duurzame ontwikkelingen in een aangename leefomgeving. In overleg met stedenbouwkundige en particuliere initiatiefnemers, ontwikkelaars en architecten wil de stad tot kwalitatieve projecten komen. Daarom ontwikkelde de stad het ‘Handboek grote bouwprojecten’. Het handboek bevat een duidelijk en gebruiksvriendelijk stappenplan en behandelt de verschillende fases van het proces.

Het Beleidsplan ruimte Geel dat op 4 september 2017 door de gemeenteraad van Geel werd vastgesteld, wil de open ruimte rond Geel maximaal beschermen en zet in relatie daarmee sterk in op kernversterking en verdichting van het bestaand bebouwd gebied. Via deze kernversterking moet een kwalitatieve groei tot stand worden gebracht, waardoor de leefbaarheid van de dorpen en de aantrekkelijkheid en veelzijdigheid van het stedelijk gebied worden versterkt.

Tegelijk mag deze groei niet ten koste gaan van de identiteit van Geel en van bestaande waarden, waardoor een zorgvuldige inpassing van nieuwe projecten noodzakelijk is. Aandacht voor de versterking van het netwerk van trage wegen, voor een kwalitatieve publieke ruimte als basis voor nieuwe projecten, voor de verweving van verschillende functies en verschillende woonvormen in het project en voor duurzaamheid zijn andere doelstellingen die richting geven aan nieuwe projecten.

Overleg met projectontwikkelaars en architecten

Op 14 maart 2019 organiseerde de stad Geel een Staten-Generaal Grote Projecten. Het ging om workshops waarbij er door de verschillende actoren nagedacht werd over een betere stroomlijning van het traject dat voorafgaat aan een vergunning voor grote projecten. Tijdens de verschillende workshops kwam er vanuit de projectontwikkelaars en architecten de vraag om een draaiboek op te maken zodat het duidelijk is welk stappen er in het proces moeten doorlopen worden. Het handboek grote bouwprojecten biedt een antwoord op deze vraag.

Handboek brengt duidelijkheid

Vergunningen hebben heel wat voeten in de aarde en duren door de procedures vaak lang. Via dit handboek kiest de stad ervoor om van het allereerste moment duidelijkheid te verschaffen over de beleidswensen en de noden van de gemeenschap ten overstaan van het ondernemingsinitiatief. Zo wil de stad maximaal inzetten op een win-winresultaat van grotere projecten in Geel.

Duidelijk stappenplan

Het handboek grote projecten vormt een leidraad voor deze constructieve samenwerking tussen de initiatiefnemers, met hun volledige bouwteam en de stad Geel. Het bevat een duidelijk en gebruiksvriendelijk stappenplan en behandelt de verschillende fases van het proces: de voorbereidende fase, de planningsfase, de vergunningsfase, de uitvoeringsfase en de afrondingsfase.

  • In de voorbereidende fase wordt bekeken of het gebied ontwikkelbaar is en wordt een verkennend gesprek ingepland.
  • In de planningsfase komt de initiatiefnemer tot een definitief ontwerpvoorstel via een cyclisch proces. Nadien stelt de initiatiefnemer het technisch dossier op dat ook weer stap voor stap tot stand komt.
  • In de vergunningsfase wordt de procedure gevoerd om een omgevingsvergunning te bekomen.
  • De uitvoeringsfase heeft betrekking op de concrete uitvoering na het verkrijgen van een omgevingsvergunning (indien geen schorsend administratief beroep werd ingesteld binnen de daarvoor voorziene wettelijke termijn). Deze fase is zeer ruim en gaat over het uitvoeren van de lasten voorzien in de omgevingsvergunning, de aanbesteding en de voorlopige oplevering.
  • De afrondingsfase tot slot beschrijft de definitieve oplevering van een project en omvat ook het nakomen van een aantal verplichtingen met betrekking tot het onderhoud, het beheer en de overdracht van wegenis en nutsinfrastructuur.

Bij een nieuwe ontwikkeling bezorgt de stad het handboek aan het bouwteam. Het handboek vind je ook op www.geel.be/groteprojecten.

Gepubliceerd op dinsdag 3 november 2020 7.33 u.