Gemeenteraad keurt handhavingsplan ruimtelijke ordening goed

De gemeenteraad keurde op 16 december 2019 een ambitieus handhavingsprogramma voor ruimtelijke ordening goed. De stad streeft naar een handhaving gericht op het voorkomen van misdrijven en inbreuken enerzijds en zo spoedig mogelijk herstel anderzijds.

De stad wil haar beschikbare ruimte zo goed mogelijk (her)inrichten en gebruiken. De beschikbare ruimte is beperkt, maar heel wat maatschappelijke functies moeten er een plaats krijgen zoals woningen, bedrijven, natuurgebieden, fiets- en wandelpaden,... Met beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en omgevingsvergunningen geeft de stad vorm aan haar omgevingsbeleid. Er zijn dus heel wat afspraken en regels om het ruimtegebruik te organiseren. Een goede handhaving zorgt ervoor dat de regels gevolgd worden.

Aanpak

De invoering van de omgevingsvergunning eind 2017 en het daaraan gekoppelde handhavingsdecreet verruimt de mogelijkheden om te handhaven in de ruimtelijke ordening, vergelijkbaar met de handhaving voor milieu.

De stad heeft een verbalisant ruimtelijke ordening aangesteld en beëdigd. Hij stelt inbreuken en misdrijven op de ruimtelijke ordening vast en probeert samen met de overtreder tot een vrijwillig herstel te komen. De stad legde prioriteiten vast waaraan de verbalisant de feiten kan aftoetsen. Bij het opmaken van deze prioriteiten werd rekening gehouden met de al eerder vastgelegde gewestelijke prioriteiten.

Prioriteiten

Enkele voorbeelden van prioriteiten voor Geel:

  • wijzigen van het aantal woongelegenheden
  • wijzigen van de functie van een gebouw
  • stockeren van wagens of andere storende zaken in de voortuin
  • kappen van bomen zonder vergunning
  • ophogen en afgraven van terreinen
  • werken met een negatieve impact op het milieu
  • schending van bijzondere voorwaarden die in recente vergunningen werden opgelegd zoals waterdoorlaatbare verhardingen, dakhelling, inplanting, materialen …

De volledige prioriteitenlijst vind je hieronder als bijlage.

Zachte handhaving

De stad zal voornamelijk inzetten op zachte handhaving. Dit wil zeggen dat een overtreder eerst een aanmaning krijgt om de toestand te regulariseren. Pas als de overtreder hier herhaaldelijk geen gevolg aan geeft, worden er verdere en mogelijk gerechtelijke stappen gezet. De stad krijgt hierbij juridische en praktische ondersteuning van IOK. Uiteraard kunnen inwoners met een overtreding ook op eigen initiatief zich in regel stellen. Soms betekent dit bijvoorbeeld dat een ontbrekende omgevingsvergunning alsnog kan aangevraagd worden. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij het contactcentrum grondgebonden zaken.

Gepubliceerd op donderdag 19 december 2019 9.31 u.