Hemelwater- en droogteplan

Een van de meest dringende problemen waarmee stad Geel te maken krijgt, heeft te maken met water of juist het gebrek eraan. De gevolgen van deze problemen worden de afgelopen jaren alleen maar duidelijker. Mensen die in straten wonen waar de laatste jaren steeds vaker wateroverlast optreedt tijdens hevige regenbuien, weten uit ervaring wat dit betekent.

Stad Geel neemt daarom maatregelen om inwoners te beschermen tegen deze extreme weersomstandigheden. Deze staan beschreven in het hemelwater- en droogteplan. Onderstaande principes staan hierbij centraal.

 • Extra verharding voorkomen: verharding zorgt voor een slechte infiltratie van water in de grond. Daarom onthardt stad Geel waar mogelijk en plaatst waterdoorlatende verharding in nieuwe verkavelingen.
 • Regenwater opvangen: om uitdroging van de bodem te beperken, vangt stad Geel zoveel mogelijk regenwater op bij hevige regenbuien. Dit water kan later gebruikt worden tijdens periodes van droogte. Regenwater opvangen helpt ook tegen overstromingen.
 • Gescheiden riolering plaatsen: tijdens wegenwerken zet Geel in op het scheiden van de rioleringssystemen. Zo komt hemelwater niet meer bij het afvalwater terecht en verbetert de waterkwaliteit. Op deze manier kan het hemelwater nog in de grond trekken of later nog gebruikt worden.

Omgaan met hemelwater

Om op de beste manier om te gaan met hemelwater gebruiken we de principes van Lansink. De principes zijn een rangorde waarbij enkel naar de volgende maatregel kan gegaan worden wanneer de vorige technisch uitgesloten is.

 1. Het regenwater houden waar het neervalt
  In de eerste plaats moet afstroom naar waterlopen en riolering worden vermeden door zo weinig mogelijk oppervlakte te verharden. Door te ontharden kan het water in de grond trekken daar waar het valt en het grondwater aanvullen.
 2. Gebruik regenwater en gezuiverd afvalwater
  Regenwater dat opgevangen wordt in regenwaterputten kan later gebruikt worden voor toiletten, buitenkraantjes …
 3. Infiltratie
  In de natuurlijke situatie infiltreert het meeste hemelwater ter plaatse. Door grachten te stuwen, bermen glooiend aan te leggen en tuinen en parken of infiltratiebekkens aan te leggen, kunnen we dit nabootsen.
 4. Bufferen en vertraagd afvoeren
  Bufferbekken helpen om het water beter bij te houden en later af te voeren.
 5. Lozen op gracht
  Regenwater zonder vertraging afvoeren naar de waterloop.
 6. In het laatste geval lozen op gemengde riolering
  Het water met een gemengde riolering naar de zuiveringsinstallatie brengen, kan enkel nog in uitzonderlijke gevallen.

Vernieuwde bouwcode vanaf 2024

Stad Geel werkt aan een nieuwe bouwcode en binnenkort brengt de Vlaamse Overheid een nieuwe hemelwaterverordening uit. Deze zullen worden toegepast op nieuwe omgevingsvergunningen, want ook op het privaat domein zullen deze principes toegepast moeten worden. Zo zorgen we samen voor een watervriendelijk Geel bestand tegen hevige regenbuien en lange periodes van droogte.

Het hemelwater- en droogteplan bestaat uit drie delen:

 • De omgevingsanalyse schets een stad van zaken
 • Het basisdocument dat de visie van het stadsbestuur verwoord
 • Het actieplan waarin alle concrete acties omschreven zijn