Info voor kinderopvanginitiatieven

Digitaal platform Kinderopvang

Er is sinds november 2021 één platform voor kinderopvang (0-3 jaar) in Geel, Laakdal en Meerhout.

Het helpt ouders in hun zoektocht naar kinderopvang via Opvang.Vlaanderen.

Meer informatie kan u vinden op de website www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be
Bij vragen kan u steeds terecht bij het Huis van het Kind of via kindinfopunt@geel.be

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, h

etzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, kinderopvang aanbelangen.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is. Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang werkt ook nauw samen met het loket kinderopvang.

Agenda en verslagen vind je hier terug.

Adviescriteria Kinderopvang

De Vlaamse Regering werkt met een meerjarenprogrammatie voor de uitbouw van de kinderopvangsector. Lokale besturen kunnen hierbij advies uitbrengen.

Stad Geel heeft ook haar adviescriteria en beoordelingsprocedure bepaald op basis van de omgevingsanalyse en de lokale noden.

Adviescriteria lokaal bestuur Geel 2020 eindversie

Regie / Contact Kinderopvang

Het lokaal bestuur bepaalt het kinderopvangbeleid in de gemeente. Zij vraagt hiervoor advies aan het Lokaal Overleg Kinderopvang, een netwerk rond kinderopvang. Het lokaal bestuur informeert ouders en adviseert startende groepsopvang initiatieven alsook Kind en Gezin.