Kernversterking

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Stad Geel blijft de laatste jaren hard groeien. Om ervoor te zorgen dat er voldoende open ruimte in onze stad blijft en dat de woonkernen leefbaar blijven, stelt de stad richtlijnen op om hierover te waken.

Op 16 december 2021 keurde de gemeenteraad het beleidsplan ruimte Geel definitief goed. In dit beleidsplan is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan ‘meergezinswoningen’ als mogelijke actie opgenomen om een sturend beleid te kunnen voeren omtrent de ontwikkeling van meergezinswoningen. Zo kan de stad de groei van het aantal woningen in Geel sturen. Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is het beste instrument om hiervoor een sturend beleid te kunnen voeren.

Er is niet alleen de behoefte aan een beleidskader voor meergezinswoningen. Ook voor verdichting aan de hand van eengezinswoningen wordt ruimte voorzien binnen het kader. Het biedt een antwoord op de vraag: op welke locatie is welk type bebouwing mogelijk (vrijstaande, gekoppelde of gegroepeerde bebouwing) en onder welke voorwaarden?

Vandaar werd er voor gekozen om de opgave te benaderen vanuit een kernversterkend verhaal en voor de opmaak van een RUP Kernversterking.

Belangrijk hierbij is dat kernversterking niet noodzakelijk verdichting is, maar kwalitatieve en selectieve verdichting kan wel bijdragen tot een kwalitatieve leefomgeving in de (stads)kern.

Ruimtelijk uitvoeringsplan

De eerstvolgende grote stap in het planningsproces is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om vast te leggen waar de stad de open ruimte wil behouden en hoe de woonkernen leefbaar blijven.

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 22 januari de start- en procesnota goed voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kernversterking. De goedkeuring van de startnota vormt de eerste formele stap in de procedure van de opmaak van het RUP.

In de startnota wordt eerst de aanleiding van de opmaak van het RUP Kernversterking uiteengezet en de ruimtelijke, juridische en planningscontext opgenomen. Vervolgens wordt de ontwikkelingsvisie en de aanzet tot het RUP besproken. De beschrijving van de alternatieven en de opmaak van een MER (Milieueffectenrapportage) maken ook deel uit van de startnota.

Van 4 maart tot en met 2 mei organiseert de stad een inspraak- en adviesronde voor het publiek op de start- en procesnota van het RUP kernversterking. Ook de betrokken overheidsinstanties en adviesorganen kunnen hun advies hierop geven. 

De nota's kunt u digitaal raadplegen onderaan de pagina en of u kunt het, na afspraak, inkijken bij het contactcentrum grondgebiedszaken in het stadhuis, Werft 20 in Geel.

De infomarkt over de startnota van het RUP vindt plaats op 14 maart tussen 18 en 21 uur in het stadhuis (zaal 1.14). 

Adviezen en opmerkingen kunt u richten aan het college van burgemeester en schepenen van 4 maart tot en met 2 mei 2024.

  • Via e-mail: stadsontwikkeling@geel.be
  • Aangetekend via post: Stadsontwikkeling, Werft 20, 2440 Geel
  • Persoonlijk tegen ontvangstbewijs: aan de balie van het stadhuis

Ontwikkelingsvisie

In de toekomst wil de stad de ontwikkeling van nieuwe woningen op de juiste manier en op de juiste plek realiseren. Met de juiste plek bedoelen we de gebieden die goed ontsloten zijn en waar voldoende voorzieningen aanwezig zijn. De juiste manier wijst dan weer op projecten met een juiste schaal, identiteit en densiteit, passend in de omgeving.

In de afgelopen jaren is de vraag naar meergezinswoningen in de hele gemeente sterk toegenomen maar niet elke locatie is geschikt voor de bouw van meergezinswoningen. Bovendien wil de stad ook geen overaanbod creëren. Vanuit de woningbouwprogrammatie van het beleidsplan ruimte weten we dat het beschikbare woongebied voldoende is om de behoefte aan nieuwe woningen op te vangen.

De hoofddoelstelling van het RUP Kernversterking is een sturend kader opstellen voor de ontwikkeling van meergezinswoningen. Daarnaast zal het bijdragen aan kwalitatieve kernversterking op maat van elk dorp en met een sterk stadscentrum.

Afbakening en aanzet RUP

De contour van het RUP wordt bepaald door het woongebied volgens het gewestplan. Deze bestemming laat momenteel echter nog te veel ongewenste ontwikkelingen toe.

Door middel van een overdruk RUP zullen er verordenende stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd worden bovenop de geldende bestaande bestemming volgens het gewestplan.

De stedenbouwkundige voorschriften zullen in de eerste plaats gaan over het al dan niet toelaten van meergezinswoningen, maar ook over het type bebouwing (open, halfopen of gesloten), de plaatsing van woningen, het aantal bouwlagen en het creëren van een maatschappelijke meerwaarde door bijvoorbeeld publieke doorsteken of groene toegankelijke ruimtes.