Voorkeur voor regionale ontsluiting ten noorden van Geel-centrum

De provincie Antwerpen wil het doorgaand (vracht)verkeer uit de kern van Geel halen. Daarom maakt ze het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Regionale ontsluiting Geel bis. Dat plan zoekt naar een manier om de Ring van Geel (R14) met de Retieseweg (N118) te verbinden. Dit bericht van de provincie geeft de stand van zaken weer. Voor dit PRUP wordt de voorkeur gegeven aan een noordelijke ontsluiting. In een latere fase is opnieuw inspraak mogelijk.

INHOUD NIEUWSBRIEF PROVINCIE:

Stand van zaken

Na de publieke raadpleging over de startnota voor het Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan Regionale ontsluiting Geel bis formuleerde de scopingnota zeven alternatieven. Onafhankelijke MER-deskundigen onderzochten ondertussen de mogelijke effecten van de verschillende alternatieven op mobiliteit, bodem, lucht, geluid en trillingen, water, biodiversiteit, landschap, klimaat, gezondheid en de omgeving. Hun bevindingen noteerden ze in een ontwerp-plan-MER (MilieuEffectenRapport).

Afweging

We herleiden de zoekzone voor de regionale ontsluiting van Geel tot de zone tussen Fittelaarsdijk-Binnenblok en Katersberg. De afweging gebeurde onder andere op basis van het ontwerp-plan-MER. Enkele cruciale factoren waren:

  • maximaal inzetten op realisatie van de plandoelstelling;
  • zo weinig mogelijk impact op woningen;
  • inpassing binnen bestaande infrastructuren;
  • maximale ondersteuning van het bovenlokale verkeerssysteem.

Je leest er meer over in het nieuwsitem.

Volgende stappen

Een volgende stap is de noordelijke zoekzone gedetailleerd uit te werken tot op perceelsniveau. Enkele knelpunten moeten hierbij nog worden weggewerkt. Een eerste ruimtelijke doorvertaling gebeurt in een voorontwerp-PRUP dat we voorleggen aan de vereiste adviesinstanties. In de daaropvolgende stap, die van het ontwerp-PRUP, kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek zijn of haar mening geven. Pas daarna komen we tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor een omgevingsvergunning bepaalt. Je leest er meer over in het nieuwsitem.

Op de hoogte blijven?

Gepubliceerd op dinsdag 3 mei 2022 8.30 u.