Lokalensubsidies

De lokalensubsidie beoogt een subsidiëring van Geelse jeugdverenigingen op langere termijn en kan aangevraagd worden voor:

 1. Een lokaal bouwen, grondig verbouwen of aankopen;
 2. Herstellings-, veranderings-, saneringswerken uitvoeren in hun lokalen (uitgezonderd “gewone” onderhouds- en kleine herstellingswerken). De herstellings- of de saneringswerken mogen niet het gevolg zijn van een gebrekkig of ontbrekend onderhoud;
 3. Omgevingswerken (niet strikt bouwtechnische werken) uitvoeren. Dit wordt omschreven als nieuw uit te voeren werken of aanpassingswerken (geen gewoon onderhoud) rond de lokalen of in de directe omgeving van de lokalen van de jeugdvereniging; binnen de grenzen van het perceel waarop de lokalen gelegen zijn;
 4. Verplichte keuringen van volgende installaties laten uitvoeren:
  1. Blusmiddelen
  2. Schoorsteen
  3. Centrale verwarming en verwarmingstoestellen
  4. Elektrische installaties
  5. Keuring stookolie-installatie en opslag

Voorwaarden

De lokalen moeten gelegen zijn of opgericht worden op het grondgebied van de stad Geel.

De aanvragende jeugdvereniging moet een rechtspersoonlijkheid bezitten ofwel erkend zijn door en aangesloten zijn bij een overkoepelende organisatie met rechtspersoonlijkheid.

Komen eveneens in aanmerking voor deze toelage de verenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten en tot wiens doelstellingen het o.a. behoort huisvesting te verschaffen aan plaatselijke jeugdverenigingen en waardoor zij als bouwheer/eigenaar optreden bij verbouwings- en/of saneringswerken aan jeugdlokalen in de gemeente.

Procedure

Aanvraag

Om voor een toelage in aanmerking te komen moet de vereniging het ingevulde standaardformulier voor "aanvraag lokalensubsidies" bezorgen aan de dienst jeugd.

Bij deze aanvraag worden volgende documenten gevoegd:

 • Een omschrijving van de werken.
 • Ofwel een raming van de kostprijs van de herstellings-, veranderings- of saneringswerken. Ofwel het bestek en de documenten vereist voor de bouwaanvraag. Ofwel, ingeval van aankoop, een kopie van de aankoopakte met vermelding van de registratie en de overschrijving op het hypotheekkantoor.
 • Ofwel de factuur van de uitgevoerde keuring

In geval de constructie een omgevingsvergunning vereist, dient deze meegedeeld te worden.

Een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat het bouwperceel of het lokaal eigendom is van de jeugdvereniging of

 • een bewijs voorleggen dat de jeugdvereniging het bouwperceel in erfpacht of een overeenkomst met recht van opstal afgesloten heeft met een openbare dienst en waarvan de duur nog minstens 10 jaar loopt op datum van de subsidieaanvraag;
 • een bewijs voorleggen dat de jeugdvereniging het bouwperceel in erfpacht of een overeenkomst met recht van opstal afgesloten heeft met een privépersoon en waarvan de duur nog minstens 15 jaar loopt op datum van de subsidieaanvraag.
 • bij huur van het lokaal een bewijs dat de huurovereenkomst, afgesloten met een openbare dienst, nog minstens voor 10 jaar loopt op datum van de subsidieaanvraag;

Een bewijs dat voor of door de jeugdvereniging, als eigenaar of huurder, een brandverzekering afgesloten is.

Bedrag

Herstellings-, veranderings- en saneringswerken:

 • jaarlijks een subsidie van 2.500 euro, doch maximum de werkelijk gemaakte kosten;
 • binnen een periode van 10 jaar kan men verschillende aanvragen doen, doch het totaal uitgekeerde bedrag kan de 15.000 euro niet overschrijden.

Nieuwbouw, grondige verbouwing of aankoop:

 • gedurende een periode van 5 jaar een jaarlijkse subsidie van 5.000 euro bij een investering van tenminste 75.000 euro.
 • bij een investering van minder dan 75.000 euro wordt een procentuele ondersteuning voorzien van 6 % van het geïnvesteerde bedrag op jaarbasis gedurende maximaal 5 jaar.

Afhandeling

De jeugdvereniging vult een verslagformulier in waarop zij de werken en kosten moeten opgeven. Dit verslagformulier moet samen met de betalingswijzen ingediend worden binnen de twee jaar. Indien het ontvangen subsidiebedrag niet volledig bewezen wordt, dient de onterecht ontvangen subsidie terugbetaald te worden binnen de 30 dagen na ontvangen van een aangetekend schrijven afkomstig van het stadsbestuur.

De jeugdvereniging moet de technische controle op de werken of de aankoop aanvaarden en zich schikken naar de opmerkingen van het college van burgemeester en schepenen.

De lokaalverantwoordelijke houdt een onderhoudsfiche bij, die door het college van burgemeester en schepenen ter controle kan worden opgevraagd.