Mijn Punt

Welke acties wil de stad uitvoeren in Punt?

  • Herinrichting omgeving school, kerk en ban op grootschalige handelszaken

De publieke ruimte rond de kerk, de school en de parochiezaal kan worden verbeterd, zodat het een veiligere schoolomgeving wordt waar het fijner is om te wonen en te leven. Er kan ook een beleidsvisie of ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt om te voorkomen dat er geen grootschalige (meer dan 400 m2) handelszaken zich kunnen vestigen in de woonzone van Punt.

  • Inrichtingsstudie Leeks en Antwerpseweg

Omdat het woonuitbreidingsgebied Leeks nu al deels is ingevuld door bedrijven en de barrièrewerking van de Antwerpseweg zorgt voor een slechte verbinding met het dorpscentrum is het geen goed idee om het gebied als woonzone te gaan ontwikkelen. Bovendien is het zeer watergevoelig en zijn er beperkte mogelijkheden voor ontsluiting. De stad zou het gebied daarom willen omvormen naar een lokale KMO-zone met genoeg ruimte voor water en groen. De ambitie is hoog: door de Poeyelveldloop (vandaag is deze beek gedeeltelijk ingebuisd) te verleggen en te laten meanderen zal een nieuw stuk landschap ontstaan, parallel met Antwerpseweg. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor wateropvang, -buffering, natuurontwikkeling en nieuwe trage wegen. Daarvoor kan een inrichtingsstudie en een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt. In die studie wordt ook de zone tussen de Doornboomstraat en het kanaal meegenomen.

Eventueel kan ook de Antwerpseweg geherstructureerd worden in de dorpskern van Punt met veel oog voor groen en trage wegen als een fijne omgeving om te wonen en te werken. Ook zouden er betere oversteken moeten komen voor de schoolgaande kinderen.

  • Realisatie van een waterbekken

De stad voorziet in de toekomst wateroverlast door overstroming van de Puntloop. Om die te voorkomen installeren we een waterbekken tussen het nieuw te ontwikkelen lokale bedrijventerrein en de Herentalseweg.