Mijn Sint-Dimpna

Welke acties wil de stad uitvoeren in Sint-Dimpna?

  • Omgeving Sint-Dimpna

De huidige verkeerssituatie rondom Sint-Dimpna zorgt voor onveiligheid en overlast. Bovendien is het geen fijne verblijfsruimte. Omdat dit een verbindingsweg is, ligt de bevoegdheid voor het opstellen van een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bij de provincie Antwerpen. De stad heeft dan ook aan de provincie gevraagd om verschillende alternatieven te onderzoeken met zoveel mogelijk actuele gegevens. De basis van dit nieuwe plan moet zijn dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk wordt geweerd, de veiligheid wordt verhoogd en sluipverkeer tegengegaan.

Tegelijkertijd kan de stad de directe omgeving rond Sint-Dimpna transformeren naar een aangename en veilige plaats. Hier is reeds een ontwerpend onderzoek uitgevoerd dat als basis kan worden gebruikt. Zo kan de komende jaren de begraafplaats nog verder omgevormd worden naar een parkzone en het gebied vergroend. In samenwerking met het ziekenhuis en KoGeKa wil de stad een project uitwerken voor een parkeergarage aan AZ Sint-Dimpna. Ook het perceel op de hoek van Gasthuisstraat en J.-B. Stessenstraat mag een nieuwe invulling krijgen. Op korte termijn wil de stad al verbeteringen aanbrengen door een beperkte herinrichting, samen met de aanleg van fietspaden in de Gasthuisstraat.

Bij beide trajecten wil de stad zoveel mogelijk actoren betrekken en snelheid maken.

  • Nieuwe, trage verbinding naar het station

De stad kan werk maken van een nieuwe, trage verbinding vanuit het oostelijke stadsdeel naar het stationsplein.

  • Afwerking sport- en spelpark Sint-Dimpna

De stad maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op, dat in de plaats komt van het bijzonder plan van aanleg ‘sport- en spelpark Sint-Dimpna’. De stad wil het domein inrichten als een natuurlijk park waarin een technologiezone, parkbegraafplaats, sportzone en speelzone met elkaar worden gecombineerd. Ook de groene ruimte tussen Eikevelden, Laar en de westelijke ring wordt ge├»ntegreerd in dit park. Bestaande landschapselementen worden behouden en verfijnd of uitgebouwd, zoals de padenstructuur en het open gebied aan de overzijde van de ring.