Mijn Stelen

Welke acties wil de stad uitvoeren in Stelen?

  • Herinrichting dorpscentrum en groenzone kerk

De stad ziet het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden van Stelen qua ligging en grootte als kwaliteiten. Binnen die context wil de stad het dorp verdere ontwikkelingskansen geven, met bijvoorbeeld een proefproject rond het herverkavelen van de bestaande woonomgeving en door de ruimte rond de kerk beter in te richten. De stad kan een masterplan opmaken waarin wordt bekeken hoe deze ruimte beter wordt ingericht en verbonden met het dorp, zodat ze meer kan betekenen voor de gemeenschap. Hierbij bekijkt de stad of de straten in het centrum beter kunnen worden aangelegd, waarbij de plantvakken en de rotonde waarschijnlijk best worden vervangen. In de plaats van de grasvlakte kan bijvoorbeeld een natuurlijke groenzone met kleine spelelementen komen die aantakt op de aanwezige gemeenschapsvoorzieningen.

  • Landschapsstudie voor de open ruimte buffer rond Stelen

De ruimte rondom Stelen vormt een buffer ten aanzien van het Albertkanaal, de E313 en de westelijke bedrijvenzone. Deze visuele en geluidsbuffers zijn cruciaal voor de leefbaarheid in het dorp. De bestaande bomenrijen, houtkanten en bossen wil de stad zoveel mogelijk behouden en zelfs uitbreiden. De stad kan een landschapsstudie voor die open ruimten opmaken, waarin wordt gekeken hoe ze een nog grotere meerwaarde kunnen bieden voor het dorp.

  • Stelen verbinden met het kanaal

Hoewel Stelen vlak aan het Albertkanaal ligt, is het dorp maar heel beperkt verbonden met het water. De vele fietsers langs het kanaal hebben vaak geen idee dat ze Stelen passeren. De stad kan de publieke ruimte van het Albertkanaal ter hoogte van het dorp verfraaien met bijvoorbeeld picknicktafels, bankjes en beplanting. Ook de link met het centrum kan worden versterkt, bijvoorbeeld via wandel- en fietspaden vanuit het dorpshart rond de kerk, de school en in de buurt van het parochiecentrum.