RUP recyclagepark

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Recyclagepark” maakt de verhuis van het recyclagepark naar een nieuwe locatie aan Winkelom (net ten noorden van het bedrijventerrein) mogelijk. Het recyclagepark van Geel is vandaag te klein om goed te functioneren en kan ter plaatse ook niet uitbreiden of behouden blijven vanwege toekomstige werken aan de Westelijke ring. Op basis van een uitgebreid locatie onderzoek is de nieuwe locatie geselecteerd.

Op 7 september 2020 werd het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Recyclagepark”, opgemaakt door de plangroep van IOK, definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Geel met inachtname van de voorgestelde wijzigingen op basis van het besluit van het college van burgemeester en schepenen en het eindadvies van de GECORO. De gemeenteraad besluit dat een bijkomende studie met remediërende maatregelen rond verkeersveiligheid (met name voor fietsers) moet worden uitgewerkt en moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad, voordat het nieuwe recyclagepark in aanmerking kan komen voor een omgevingsvergunning.

Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Recyclagepark” niet binnen een termijn van 30 dagen, geldend vanaf 28 september 2020, is geschorst of vernietigd door de Vlaamse Regering en de deputatie, wordt de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Recyclagepark” binnen zestig dagen na de definitieve vaststelling bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.