Naar inhoud

Nieuw snelheidsregime + uitbreiding bebouwde kom

Auto
In Geel gaat op 1 januari een nieuw snelheidsregime van start. Op de wegen binnen het grondgebied wordt 70 km/u de basissnelheid. In de bebouwde kom blijft 50 km/u van toepassing. De grenzen van die bebouwde kommen vallen voortaan samen met de grenzen van de woongebieden van het gewestplan.
De invoering van de zone 70 komt erop neer dat je voortaan op alle Geelse wegen 70 km/u mag rijden, behalve wanneer het door verkeersborden anders aangegeven wordt. Zo blijft in de bebouwde kom 50 km/u van toepassing, evenals in specifieke zones zoals de Europawijk. Ook de zones 30, bijvoorbeeld in schoolomgevingen, blijven behouden. Het snelheidsregime op de ring rond Geel blijft ongewijzigd

De belangrijkste veranderingen zullen de aangepaste verkeersborden zijn. In tegenstelling met de huidige regeling wordt niet langer na elk kruispunt een bord met de aanduiding 70 km/u geplaatst. In de plaats komen zoneborden, bijvoorbeeld bij het uitrijden van de bebouwde kom, in de omgeving van de stadsgrenzen en ter hoogte van andere grenzen van de zone zoals ring en kanaal. Het stadsbestuur startte al in november met het plaatsen van de nieuwe borden. Het nieuwe snelheidsregime moet voor meer duidelijkheid zorgen en de verkeersveiligheid bevorderen.

Grenzen bebouwde kom verlegd
Ook nieuw is dat de grenzen van een bebouwde kom gekoppeld zijn aan de grenzen van het woongebied. Dit betekent meestal een uitbreiding van de bebouwde kom. Straten waar de verkeersfunctie voorrang heeft op de woonfunctie, bijvoorbeeld de Antwerpseweg, worden niet opgenomen in de bebouwde kom.
Datum van het bericht: woensdag 30 december 2009
Alle nieuws reacties (0) lezenreageren