Noodfonds cultuur, jeugd en sport

Online aanvragen

Artikel 1: algemene bepalingen

Het gemeentebestuur verleent onder de hierna vernoemde voorwaarden een éénmalige subsidie als gevolg van de geleden kosten door de coronacrisis aan:

 • Geelse verenigingen die erkend zijn door een Geelse adviesraad ( cultuurraad, jeugdraad, sportraad of seniorenraad).

Dit reglement kadert binnen het Nooddecreet van 19 juni 2020 tot oprichting van een noodfonds om de als gevolg van de Corona COVID 19 crisis financiële schade in de cultuur-, jeugd- en sportsector gedeeltelijk te compenseren.

De te ontvangen subsidie kan niet hoger liggen dan de effectief bewezen kosten.

Artikel 2: puntensysteem

Er zijn 3 criteria waaronder punten verdiend kunnen worden namelijk:

 • Criterium 1: infrastructuur
  • o Oppervlakte infrastructuur
  • o Huurlast of leninglast op jaarbasis
 • Criterium 2: opstartkosten door corona
 • Criterium 3: misgelopen inkomsten door corona

Artikel 3: definities

 • Oppervlakte infrastructuur

Verenigingen die eigenaar zijn van een infrastructuur en/ of exclusief gebruik maken van een infrastructuur en verantwoordelijk zijn voor alle vaste kosten ( water, elektriciteit, …) met uitzondering van buitenterreinen.

 • Huurlast of leninglast op jaarbasis

De huurlast of leninglast op jaarbasis.

 • Opstartkosten door corona

Kosten die gemaakt zijn om de dagdagelijkse werking en/ of de activiteiten coronaproof te laten doorgaan voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 oktober 2020.

 • Misgelopen inkomsten door corona

Misgelopen inkomsten door corona voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Artikel 4: verdeelsleutel

Infrastructuur m² Punten Lening/huur € Punten Opstartkosten € Punten Verloren inkomsten € Punten
Onder 250 50 Tot en met 500 25 Tot en met 500 25 Tot en met 500 25
meer dan 250 150 501-1000 50 501-1000 50 501-1000 50
    1001-2500 87,5 1001-2500 87,5 1001-2500 87,5
    2501-5000 187,5 2501-5000 187,5 2501-5000 187,5
    5001-10000 375 5001-10000 375 5001-10000 375
    10001-15000 625 10001-15000 625 10001-15000 625
    15001-20000 875 15001-20000 875 15001-20000 875
    meer dan 20000 1000 meer dan 20000 1000 meer dan 20000 1000

Artikel 5: indienen

 

 • Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 november 2020.
 • Bij alle criteria zijn de bewijsstukken die gevraagd worden verplicht toe te voegen:

  o Infrastructuur lening/huur: bewijs van leninglast of jaarlijks huurbedrag.
  o Opstartkosten: facturen en/of kassabonnen van uitgaven in functie van opstartkosten.
  o Verloren inkomsten: bewijzen van verloren inkomsten op basis van jaarrekeningen voor activiteiten die in het verleden ook plaatsgevonden hebben en begrotingen voor nieuwe initiatieven. Initiatieven die normaal plaatsvonden tussen 30 november 2020 en 31 december 2020 en die hierbij ook ingediend worden als verloren inkomsten, mogen ook niet meer georganiseerd worden.

Artikel 6: uitbetaling

 • Ten laatste 2 maanden na het afsluiten van de indienperiode wordt de subsidie uitbetaald.
 • De uitbetaling gebeurt op het opgegeven rekeningnummer bij de aanvraag.

Artikel 7: opstart

Dit reglement treedt in werking vanaf goedkeuring van de gemeenteraad van 9/11/2020.

Artikel 8: controle en sancties

Het College van Burgemeester en Schepen behoudt zich het recht de gegeven informatie en bewijsstukken te verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid of de aanvrager de gevraagde inlichtingen weigert te verschaffen of de aanvrager de inlichtingen niet tijdig verschaft of de verklaringen onjuist zijn vervalt de desbetreffende vereniging het recht op subsidiëring.

Artikel 9: betwistingen

Bij betwistingen over de toekenning, kan de vereniging bezwaar indienen bij het college van Burgemeester en Schepenen. Het College van Burgemeester en Schepenen regelt alle niet voorziene gevallen en neemt een besluit bij betwisting.