Openbaarheid van bestuur

Volgens het bestuursdecreet van 7 december 2018, kan iedereen toegang vragen tot bestuursdocumenten.

Voorwaarden

In principe komen alle bestuursdocumenten die zich in een definitief stadium bevinden in aanmerking voor openbaarmaking. De wetgeving voorziet hierop wel een aantal uitzonderingen.

Procedure

  • Aanvragen verlopen schriftelijk, bij voorkeur via het online formulier op de website.
  • Binnen 15 kalenderdagen na registratie van uw aanvraag wordt uw vraag beantwoord. Deze termijn kan verlengd worden tot 30 kalenderdagen, indien de gevraagde informatie moeilijk op korte termijn verzameld kan worden of indien de toetsing aan de uitzonderingsgronden een langere termijn vereist. Deze eventuele verlenging wordt binnen de oorspronkelijke termijn van 15 kalenderdagen kenbaar gemaakt.
  • De algemeen directeur bekijkt de aanvraag en gaat na of er al dan niet, of slechts gedeeltelijk overgegaan kan worden tot openbaarmaking.
  • Na een positieve beslissing krijgt u toegang tot de gevraagde bestuursdocumenten. Dit betekent dat wij u inzage verlenen, uitleg verschaffen of u een afschrift bezorgen. Dit gebeurt uiterlijk binnen 30 kalenderdagen (of 45 in geval van verlenging) na registratie van uw aanvraag.

Bedrag

Indien u afschriften wenst te ontvangen op papieren drager, zijn hier mogelijk kosten aan verbonden. Voor meer informatie hierover kan u de Retributie voor administratieve prestaties raadplegen.

Beroep

  • Indien een openbaarmaking niet of slechts gedeeltelijk toegestaan wordt, kan u binnen 30 kalenderdagen beroep instellen tegen deze beslissing.
  • Dit doet u bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur, waarvan het secretariaat gevestigd is bij de Vlaamse overheid, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Kanselarij, Boudewijnlaan 30, te 1000 Brussel.