Openbaarheid van bestuur

Zoeken in de raadpleegomgevingOnline aanvragen

Bent u op zoek naar een omgevingsvergunning? U kunt deze zelf opzoeken in de raadpleegomgeving van de stad Geel
Bouwplannen zijn auteursrechterlijk beschermd. Bij deze aanvraag dient u een 'verklaring op eer' toe te voegen. Deze vindt u onderaan deze pagina. 

U kunt als burger aan de stad vragen om een bestuursdocument in te kijken, er uitleg over te vragen of er een afschrift van te krijgen. Het bestuursdocument moet wel definitief afgewerkt zijn.

Hoe doet u dit? Gebruik bij voorkeur het online aanvraagformulier.

Het bestuursdecreet van 7 december 2018 bepaalt de procedure en voorziet een aantal uitzonderingen op de openbaarheid.

Voorwaarden

In principe komen alle bestuursdocumenten die zich in een definitief stadium bevinden in aanmerking voor openbaarmaking. De wetgeving voorziet hierop wel een aantal uitzonderingen.

Procedure

 • Aanvragen verlopen schriftelijk, bij voorkeur via het online aanvraagformulier op de website.
 • Binnen 20 kalenderdagen na registratie van uw aanvraag wordt uw vraag beantwoord. Deze termijn kan verlengd worden tot 40 kalenderdagen, indien de gevraagde informatie moeilijk op korte termijn verzameld kan worden of indien de toetsing aan de uitzonderingsgronden een langere termijn vereist. Deze eventuele verlenging wordt binnen de oorspronkelijke termijn van 20 kalenderdagen kenbaar gemaakt.
 • De algemeen directeur bekijkt de aanvraag en gaat na of er al dan niet, of slechts gedeeltelijk overgegaan kan worden tot openbaarmaking.
 • Na een positieve beslissing krijgt u toegang tot de gevraagde bestuursdocumenten. Dit betekent dat wij u inzage verlenen, uitleg verschaffen of u een afschrift bezorgen. Dit gebeurt uiterlijk binnen 20 kalenderdagen (of 40 in geval van verlenging) na registratie van uw aanvraag.

Bedrag

Indien u afschriften wenst te ontvangen op papieren drager, zijn hier mogelijk kosten aan verbonden. 

Bouwplannen

Bouwplannen zijn auteursrechtelijk beschermd tot 70 jaar na het overlijden van de architect.

Alleen de oorspronkelijke bouwheer kan er een kopie van krijgen. In alle andere gevallen heb je een toestemming van de architect of zijn erfgenamen nodig.

Uitzondering: nieuwe eigenaars van een bestaand onroerend goed.

Voeg dan bij uw aanvraag volgende documenten toe:

 • schriftelijk bewijs van eigendom
 • Verklaring op eer waarin je aangeeft het afschrift van de bouwplannen alleen voor privédoeleinden te gebruiken. 

Er is een verklaring op eer nodig in volgende gevallen.

 • De eigenaar van het onroerend goed is een natuurlijk persoon.
 • De eigenaar van ht onroerend goed is een rechtspersoon.
 • Wanneer je als syndicus bouwplannen opvraagt.

Je vindt deze documenten onderaan deze pagina.

Beroep

Bent u niet akkoord met een beslissing van weigering om (volledige) inzage te verlenen in de gevraagde documenten, dan kan u in beroep gaan bij de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur.

 • U doet dit binnen een termijn van 30 kalenderdagen, die start vanaf de verzending van de beslissing.
 • U vermeldt tegen welke beslissing u hoger beroep instelt en u voegt een kopie toe van uw aanvraag en de beslissing.
 •