Opgepompt water bouwproject Lebonstraat loopt naar Zeggeloop

Voor het bouwproject dat wordt gerealiseerd in de Lebonstraat, waar vroeger café Castaar stond, wordt nog enkele maanden grondwater opgepompt om de bouwput droog te houden. De stad legde aan de bouwheer op dat dit opgepompte water naar de Zeggeloop moet worden afgevoerd om zo het schaarse grondwater aan te vullen in plaats van het water naar de zee te laten stromen.

Als dit water aangesloten zou worden op riolering in de Lebonstraat zelf zou dit afgevoerd worden naar het zuiveringsstation in Stelen, dat het gezuiverd water dan loost in de Grote Nete. Dit redelijk zuivere water zou zo versneld afgevoerd worden naar de zee, wat gezien de steeds groeiende droogteproblemen in Vlaanderen, niet te verantwoorden is. 

Zeggeloop

De stad heeft daarom beslist om de bouwheer op te leggen om dit opgepompte water aan te sluiten op de straatkolken van de Technische Schoolstraat. De riolering is daar een gescheiden stelsel (in tegenstelling tot in de Lebonstraat) dat regen- en afvalwater afzonderlijk afvoert.

Nu wordt dit zo goed als zuivere grondwater van de werf geloosd in de bufferbekkens achter de GO!-schoolgebouwen, waarna dit eventueel nog verder via de (te droge) Zeggeloop richting Kleine Nete stroomt. Op deze wijze zal het overgrote deel van dit opgepompte water terug infiltreren in de bodem en zo het steeds schaarsere grondwater terug aanvullen, in plaats van versneld naar zee te laten stromen.

Hinder

Aan de hoek van de Technische Schoolstraat en het paadje naast het stadspark, loopt de buis over het voetpad, er is een helling gemaakt maar dit kan enige hinder geven. Aan de ingang van het stadspark aan de kant van het paadje is ook een helling over de afvoerbuis gemaakt. Voor kinder- en rolwagens is het aangeraden om een van de andere ingangen van het stadspark te nemen. 

Vergunning

Voor een bronbemaling/droogzuiging is steeds een vergunning nodig. Tijdens de aanvraagperiode bekijkt de stad waar het grondwater geloosd mag worden. De stad streeft er hierbij naar om het water steeds in de onmiddellijke omgeving te laten infiltreren. Hierdoor is de impact van de bemaling op het grondwaterniveau het kleinst. Als dat niet mogelijk is wordt er geprobeerd om het af te leiden naar een regenwaterafvoer of oppervlaktewateren. Lozing in de riolering wordt slechts in enkele gevallen toegelaten.

Gepubliceerd op dinsdag 15 september 2020 10.30 u.