Participatie

Participatieplatform Idee voor Geel

Stad Geel zet de komende jaren nog meer in op participatie en betrekt haar inwoners en organisaties bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Inwoners en organisaties krijgen de ruimte om initiatieven voor te stellen. Zo wordt de stad een ‘netwerkoverheid’ met als doel samen met anderen beter, slimmer en efficiënter maatschappelijke doelen te bereiken.

De gemeenteraad keurde op 1 april 2019 een inspraakreglement goed waarin staat hoe het bestuur inspraak organiseert in Geel. De bestaande inspraakmogelijkheden blijven bestaan. Zo kunt u nog steeds een klacht indienen als u ontevreden bent over de stedelijke dienstverlening. Ook volksraadplegingen organiseren en via een verzoekschrift voorstellen op de gemeenteraad agenderen, blijft mogelijk. Via een adviesraad kunnen verenigingen en burgers vanuit een bepaalde invalshoek (bv. sport, milieu, jeugd) het bestuur adviseren. Maar er worden ook twee nieuwe inspraakmogelijkheden in het leven geroepen: een participatieplatform en een participatieraad.

Geef uw idee online!

Vanaf nu werkt de stad ook met een online participatieplatform. Via www.ideevoorgeel.be kunnen inwoners hun ideeën geven om Geel beter te maken. De participatietrajecten die lopen voor verschillende projecten kunt u hier terugvinden. U krijgt er via de tijdslijn van elk project ook een duidelijk overzicht van wat er op welke termijn met uw inbreng gebeurt. Het platform zal een eerste keer ingezet worden om ideeën voor het meerjarenplan 2020-2025 te verzamelen onder de noemer Zeggetis. De komende maanden en jaren zult u steeds meer projecten op het platform vinden.

Participatieraad gaat aan de slag met burgerinitiatieven

Daarnaast start de stad ook een participatieraad op. Deze raad wordt een overlegorgaan met een brede samenstelling zodat hij op een objectieve manier initiatieven kan beoordelen. Inwoners of Geelse organisaties kunnen een initiatief voorleggen aan de participatieraad. Enkel goed onderbouwde voorstellen in functie van het algemeen belang komen in aanmerking voor verdere uitwerking. De participatieraad bekijkt of het voorstel een versterking kan zijn voor het meerjarenplan. Past het niet binnen het meerjarenplan? Dan kan het nog een waardevol initiatief zijn als het een oplossing biedt voor een maatschappelijke uitdaging waar het bestuur aan tegemoet wil komen.

Graag uw steentje bijdragen?

Wie zal er deel uitmaken van de participatieraad? Naast de schepen voor participatie en enkele ambtenaren zullen de meerderheids- en oppositiepartijen elk twee vertegenwoordigers aanstellen. Daarnaast zoekt de stad een vertegenwoordiger (geen raadslid) uit elk deeldorp. Hebt u interesse? Kijk dan op www.geel.be/participatieraad voor meer informatie over wat de stad van u verwacht en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

Zeggetis!

In 2019 bepaalt stad Geel waar ze de komende zes jaren werk van wilt maken. Dat legt de stad vast in het meerjarenplan 2020-2025. De afgelopen jaren heeft de stad heel wat inspraakmomenten georganiseerd voor verschillende projecten zoals het beleidsplan ruimte, het seniorenbehoefteonderzoek, het sociaal effectenrapport, het label kindvriendelijke stad … Dankzij die inbreng heeft de stad al een goed idee van wat er leeft in Geel.

Op basis van de resultaten van de voorbije inspraakmomenten en het bestuursakkoord heeft het bestuur beleidsdoelstellingen of thema’s bepaald. Die vormen de kapstok voor de verdere acties die de stadsdiensten uitwerken. De stad wilt graag weten wat u belangrijk vindt. Daarom organiseert de stad een ruimere participatieronde onder de noemer ‘Zeggetis’. Zo kan de stad een stapje verder zetten en concrete ideeën bij alle inwoners verzamelen.

Waar ligt u wakker van? Wat moet de stad als eerste aanpakken? Denkt u aan concrete oplossingen of acties? Of misschien heeft de stad een thema over het hoofd gezien? Grijp deze kans om uw zegje te doen en uw ideeën te delen.

Briefkaarten

Half mei ontvingen alle inwoners een folder in hun brievenbus over Zeggetis. Hierin zaten briefkaarten waarop u uw ideeën voor Geel kunt noteren. Stop uw briefkaart(en) voor 30 juni 2019 in een van de gele brievenbussen die u vindt in stedelijke gebouwen zoals het stadhuis en Sociaal Huis of bij lokale handelaars en horecazaken. Een overzicht van alle plekken waar een brievenbus staat, vindt u op www.ideevoorgeel.be. Zit u boordevol goede ideeën? Extra briefkaarten haalt u af in de stedelijke gebouwen waar de gele brievenbussen staan.

Digitaal platform

Deel uw ideeën ook via www.ideevoorgeel.be! Zo kunnen ook anderen uw idee bekijken en steunen, hierop reageren of aanvullingen doen. Dit digitale participatieplatform zal de stad ook inzetten voor inspraak bij andere projecten.

Ideeënavond Zeggetons

Op woensdag 19 juni kunt u verder komen meedenken over de verschillende ideeën die voor Geel op tafel liggen. In een gezellige sfeer diept u in groepjes de thema’s verder uit en denkt u mee na over mogelijke oplossingen. U bent van harte welkom om uw steentje bij te dragen in De Waai om 19 uur. 

Wat gebeurt er met uw idee?

Alle ideeën worden bekeken. Is het idee financieel haalbaar? Draagt het bij tot het algemeen belang van de Gelenaars? De stadsdiensten verwerken deze ideeën tot acties in het meerjarenplan 2020-2025, dat eind 2019 op de gemeenteraad wordt voorgelegd.