Participatie

Idee indienenParticipatieplatform

Stad Geel zet de komende jaren nog meer in op participatie en betrekt haar inwoners en organisaties bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid. Inwoners en organisaties krijgen de ruimte om initiatieven voor te stellen. Zo wordt de stad een ‘netwerkoverheid’ met als doel samen met anderen beter, slimmer en efficiënter maatschappelijke doelen te bereiken.

De gemeenteraad keurde op 1 april 2019 een inspraakreglement goed waarin staat hoe het bestuur inspraak organiseert in Geel. De bestaande inspraakmogelijkheden blijven bestaan. Zo kunt u nog steeds een klacht indienen als u ontevreden bent over de stedelijke dienstverlening. Ook volksraadplegingen organiseren en via een verzoekschrift voorstellen op de gemeenteraad agenderen, blijft mogelijk. Via een adviesraad kunnen verenigingen en burgers vanuit een bepaalde invalshoek (bv. sport, milieu, jeugd) het bestuur adviseren. Maar er worden ook twee nieuwe inspraakmogelijkheden in het leven geroepen: een participatieplatform en een participatieraad.

Geef uw idee online!

Vanaf nu werkt de stad ook met een online participatieplatform. De participatietrajecten die lopen voor verschillende projecten kunt u op www.ideevoorgeel.be terugvinden. U krijgt er via de tijdslijn van elk project ook een duidelijk overzicht van wat er op welke termijn met uw inbreng gebeurt. De komende maanden en jaren zult u steeds meer projecten op het platform vinden. Ook projecten van overheden kunnen een plaats krijgen op dit platform.

Participatieraad gaat aan de slag met burgerinitiatieven

Daarnaast start de stad ook een participatieraad op. Deze raad wordt een overlegorgaan met een brede samenstelling zodat hij op een objectieve manier initiatieven kan beoordelen. Inwoners of Geelse organisaties kunnen een initiatief voorleggen aan de participatieraad. Enkel goed onderbouwde voorstellen in functie van het algemeen belang komen in aanmerking voor verdere uitwerking. De participatieraad bekijkt of het voorstel een versterking kan zijn voor het meerjarenplan. Past het niet binnen het meerjarenplan? Dan kan het nog een waardevol initiatief zijn als het een oplossing biedt voor een maatschappelijke uitdaging waar het bestuur aan tegemoet wil komen.

Graag uw steentje bijdragen?

Hebt u een idee dat u wilt voorleggen aan de participatieraad? Klik bovenaan op de knop 'Idee indienen voor participatieraad' en vul het online formulier in.