Politieraad

Agenda en verslagen

In de politieraad van Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zetelen, behalve de drie burgemeesters, 19 gemeenteraadsleden. Hun aantal is voor elke gemeente evenredig met het aantal inwoners. Er zijn elf gemeenteraadsleden van Geel, drie van Meerhout en vijf van Laakdal. Ook de korpschef neemt deel aan de vergaderingen en de politiesecretaris zorgt voor de notulen.

De politieraad is bevoegd voor personeelszaken (personeelsformatie, aanwervingen, ...) en het budgettair beheer (begroting, overheidsopdrachten, ...) van de politiezone. De raad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en minstens vier keer per jaar. De vergadering bestaat uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte. Iedereen kan het openbare gedeelte bijwonen. Dit gedeelte komt telkens als eerste aan bod.

Samenstelling