Procesaanpak

Via het decreet complexe projecten

Het project voor de herontwikkeling van de Geelse stationsomgeving is een groot project en hiermee zijn ook veel belangen gemoeid. Natuurlijk die van de omwonenden en van het bedrijf Gavra dat gaat vertrekken, maar ook daarnaast zijn er nog vele belanghebbenden zoals de reizigers, de NMBS, de kringwinkel, de horecazaken op het stationsplein. Vanwege al die belangen wil het stadsbestuur werken via een open en transparant planproces waarin alle belanghebbenden ook betrokken kunnen worden bij het project en hierover steeds goed geïnformeerd zijn. Daarnaast is het project ook erg belangrijk voor de toekomst van Geel en van haar inwoners en wil het bestuur dus ook streven naar een efficiënt en een zorgvuldig planproces.

Figuur: Samen nadenken over toekomstige ontwikkelingen

 

De wensen rond verregaande mogelijkheden van participatie en communicatie en rond een efficiënt en zorgvuldig planproces, passen perfect binnen de procedure van het decreet complexe projecten. Dit decreet werd ook juist opgemaakt en vastgesteld omdat het volgen van de traditionele procedures voor belanghebbenden vaak maar weinig transparant was, dat de besluitvorming erg getrapt en gefaseerd was met heel veel verschillende proceduremogelijkheden en daardoor weinig efficiënt en dat de complexe projecten in Vlaanderen daardoor vaak maar heel moeilijk van de grond kwamen en op veel onbegrip konden rekenen. Een keuze voor het decreet complexe projecten betekent dus een transparant proces met veel inspraak voor belanghebbenden én een efficiënt en zorgvuldig planproces.

Over de procesaanpak van complexe projecten

De procesaanpak is gebaseerd op de procedure die in het decreet complexe projecten van 25 april 2014 werd uitgetekend, en omvat 4 fases (verkenningsfase, onderzoeksfase, uitwerkingsfase en uitvoeringsfase) met drie beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare onderzoeken (ter voorbereiding van het voorkeurs- en projectbesluit). De onderzoeken en procedures verlopen op een geïntegreerde manier. De nieuwe aanpak is een werkwijze die steunt op participatie, openheid en overleg. Deze nieuwe aanpak beoogt een efficiënt en kwaliteitsvol proces, dat gericht is op de realisatie van een complex project binnen een aanvaardbare termijn en met een maximum draagvlak.

 

De nieuwe procesaanpak beoogt een efficiënt en kwalitatief proces met aandacht voor zes cruciale principes:

  • Open communicatie
  • Participatie
  • Maatwerk
  • Oplossingsgericht samenwerken
  • Geïntegreerde aanpak
  • Procesregie in handen van de actoren

Meer informatie

Meer uitleg over de procesaanpak is te vinden in de 'procesnota', die te downloaden is via de pagina media.