Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking
TD - openbare werken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
infocel.td@geel.be

Meer info

Opritten

De oprit is het gedeelte tussen de rijweg en de rooilijn (= de grens tussen openbare en private eigendom) dat toegang geeft tot een perceel. Per perceel mag je maximaal twee opritten hebben met samen een maximale nuttige breedte van 6 m.

 

Verharden van opritten deel tussen rijweg en rooilijn

Als je bouwt in een straat waar stoepen liggen, kan het zijn dat je perceel geen oprit heeft.

Dit betekent dat:

  • er dals of klinkers liggen op een ondergrond die niet geschikt is voor autoverkeer.
  • de boordstenen te hoog zijn om met de auto op te rijden.

 

Als er geen oprit ligt, zal de stad een oprit leggen in standaard lichtgrijze klinkers 220x220x8 en indien nodig ook de boordstenen verlagen zodat het perceel goed bereikbaar wordt. In ieder geval moet je een aanvraag indienen bij de infocel technische dienst om de oprit aan te passen en/of klinkers te plaatsen. Bouw je in een straat waar geen stoepen liggen, dan dien je ook hier een aanvraag in te dienen bij de infocel technische dienst..

 

Verharden van opritten tussen rijweg / fietspad / rooilijn
Op plaatsen waar een fietspad los van de rijweg ligt, is er een groenstrook tussen de rijweg en het fietspad en tussen het fietspad en de rooilijn. Bij aanleg van de oprit kan je beide stroken laten verharden. De verharding van deze stroken is eveneens beperkt tot maximum 6 m.

 

Let op:

Werken op openbaar domein worden steeds uitgevoerd door de stad (of haar aannemers). Voor particulieren is het verboden om aanpassingen, wijzigingen aan te brengen aan het openbaar domein.

 

Procedure gemeentewegen
Je kan een aanvraag indienen om de oprit te verharden bij de infocel technische dienst. Na ontvangst van een aanvraag zal iemand van de stadsdiensten langskomen voor een evaluatie van de aanvraag en het opstellen van een kostenraming. Na je schriftelijke goedkeuring van de raming wordt de oprit aangelegd.

 

De stad legt een oprit in standaard lichtgrijze klinkers 220x220x80. Waar nodig gaat dit gepaard met een boordsteenverlaging. De factuur ontvang je na uitvoering van de werken.

 
Bijkomende info

Verhardingen van meer dan 6m kunnen uitzonderlijk toegestaan worden wanneer voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 

  • Voor toegangen van landbouwpercelen, (landbouw)bedrijven, handelspanden, nijverheidsuitbatingen en gebouwen met specifiek verkeersgenerende activiteiten als kan aangetoond worden dat dit noodzakelijk is in functie van de toegankelijkheid (door middel van draaicirkels) en/of in functie van de verkeersveiligheid.
  • Indien kan aangetoond worden dat afzonderlijke toegangen noodzakelijk zijn in het kader van de (verkeers)veiligheid (bijvoorbeeld voor de scheiding van het personen- en vrachtvervoer).

 

Bermen buiten de oprit moeten onderhouden worden als grasberm.

 

Opritten langs gewestwegen 
Bovenvermelde regels zijn van toepassing op gemeentewegen, langs gewestwegen worden andere regels opgelegd door het Vlaams gewest.

Hier wordt maximaal 4,5m verharding toegestaan.

Voor bedrijven en handelspanden wordt max. 7m verharding toegestaan indien het om een echte inrit gaat en niet om de toegang naar een parking.

Procedure gewestwegen

Ook aanvragen voor verhardingen langs gewestwegen worden via de infocel van de technische dienst ingediend. Na evaluatie maakt de stad je aanvraag over aan de Administratie Wegen en Verkeer (AWV). AWV bepaalt hoeveel meter mag verhard worden.

 

Vervolg: zie procedure gemeentewegen.