Naar inhoud

Praktisch

Evenementenloket

Werft 20

2440 Geel


tel. 014 56 60 40
evenementen@geel.be

Praalwagen - aanvraagformulier machtiging

Het koninklijk besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens (Belgisch Staatsblad 29 januari 2008) regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties.

 

Deze voertuigen mogen aldus afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Deze vrijstellingen zijn echter maar van toepassing onder bepaalde voorwaarden.

 

Ze gelden alleen voor zover deze voertuigen slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten folkloristische manifestatie, op de weg er naartoe of op de terugweg, ofwel voor proefritten met het oog op die manifestatie. Deze voertuigen zijn er eveneens toe gehouden een maximale snelheid van 25 km/u te respecteren.

 

De reglementering bepaalt ook dat deze voertuigen of de aanhangwagens moeten voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging. Deze laatste voorwaarde is ingegeven door de noodzaak om een vorm van controle te organiseren betreffende deze voertuigen in overeenstemming met de voorschriften van deze reglementering en met de modaliteiten die de gemeente noodzakelijk acht.

 

Alleen de gemeenten van vertrek en van aankomst (indien deze verschillend zijn) moeten de machtiging, bedoeld in het nieuwe artikel 2, § 2, 12°, en § 3ter, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 (technisch reglement van auto's en hun aanhangwagens) geven.

 

Download via hieronder via digitaal loket het aanvraagformulier om een machtiging te bekomen.

E-loket