Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 61 80
fax 014 56 62 19
burgerzaken@geel.be

Inschrijving van burgers van vreemde origine

De niet-Belgische onderdanen van een Lidstaat van de Europese Unie en een Staat buiten de Europese Unie die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Geel kunnen een aanvraag doen tot inschrijving op de kiezerslijst die op 1 augustus 2012 opgemaakt wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Die aanvraag moet uiterlijk op 31 juli 2012 ingediend worden bij de dienst burgerzaken – Werft 20 – 2440 Geel, alwaar aanvraagformulieren te bekomen zijn. Diegenen die reeds de hoedanigheid van kiezer hadden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 worden automatisch opgenomen op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, evenals zij die pas later een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst hebben ingediend, op voorwaarde dat zij nog aan alle kiesbevoegdheidsvoorwaarden voldoen en nog geen schriftelijke afstand hebben gedaan van hun hoedanigheid als kiezer. Zij moeten hun aanvraag dus niet hernieuwen.

Om ingeschreven te worden op de kiezerslijst en om te kunnen deelnemen aan de stemming moet de aanvrager :

1. Voor de EU-onderdanen – niet Belgen:

  • Onderdaan zijn van één van de 26 andere lidstaten van de Europese Unie ;
  • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2012 ;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2012 ;
  • Op 14 oktober 2012 genieten van de burgerlijke en politieke rechten ;
  • Ten laatste op 31 juli 2012 ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

 

2. Voor de niet EU-onderdanen:

  • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar;
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2012;
  • Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2012 ;
  • Op 14 oktober 2012 genieten van de burgerlijke en politieke rechten ;
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst op ten laatste 31 juli 2012.

Niet EU-onderdanen moeten eveneens een verklaring tekenen waarin men zich ertoe verbindt om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.

De aanvraagformulieren kunt u hier onderaan deze pagina downloaden.