Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Koopwaar en voorwerpen uitstallen op openbaar domein - vergunning

Wat?

Handelaars die borden, koopwaar en andere voorwerpen op stoepen en pleinen willen plaatsen moeten hiervoor een vergunning aanvragen bij het stadsbestuur. Voetpaden en pleinen zijn eigendom van het stadsbestuur, daarom moet men een toestemming krijgen om deze in te nemen. Voor de inname moet er ook belasting betaald worden.

 

De stoepen en pleinen kunnen door koopwaar, verkoopsstellingen (vb. kledingrekken), koel- of drankinstallaties, infoborden, banken, bloembakken, een kippenspit, een viskraam, kippenkraam, hotdogkraam, enz., ingenomen worden. Bij gunstig advies levert het stadsbestuur een vergunning voor 5 jaar af.  Bij het verstrijken van deze periode, kan de vergunning vernieuwd worden op eenvoudige schriftelijke aanvraag. De vergunning die aan de uitbater wordt verleend is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan derden. De vergunning moet opnieuw worden aangevraagd bij iedere wijziging van uitstalling of bij een nieuwe uitbater.

 
Voor wie?
Alle handelaars, zelfstandigen of andere personen die het voetpad of een plein of andere plaatsen op het openbaar domein willen gebruiken voor het uitstallen van koopwaar of andere inrichtingen.

 

Voorwaarden?

 • De opstelling van de verkoopstanden, verkoopautomaten, koel- of drankinstallaties, banken, bakken en publiciteitspanelen, … mag de vrije breedte van de evacuatieweg niet beperken en mag een vlotte evacuatie van het gebouw niet hinderen.
 • De minimumafstand tussen de ingebruikneming en de rand van de rijweg bedraagt 1,50 meter. De doorgang moet obstakelvrij en vrij van hoogteverschillen zijn. Er dient tevens een vrije hoogte behouden te worden van 2,20 meter.
 • De ondergrondse en bovengrondse hydranten, brandkranen, afsluiters, deksels van rioleringen, huisaansluitingsputjes, straatkolken, moeten altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.
 • Indien werken moeten worden uitgevoerd aan het openbaar domein of aan openbare nutsleidingen moet de vergunninghouder dit gedogen, welke ongemakken er ook het gevolg van zijn.
 • Na het vervallen van de vergunning,moet het openbaar domein worden hersteld in zijn oorspronkelijke staat en moeten alle eventuele sporen van bevestiging op de verharding van het openbaar domein worden verwijderd.
 • De vergunninghouder moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van het openbaar domein dat door hem wordt ingenomen.
 • De uitstalling mag enkel tijdens de openingsuren geplaatst worden op het openbaar domein.
 • Zaken die makkelijk omwaaien, omvallen, lawaai maken zoals bv. beachvlaggen, skydancers, … zijn niet toegelaten.
 • Kledingcontainers zijn niet toegelaten.
 • Fietsenstallingen zijn niet toegelaten.

 

Hoe aanvragen?

 • Via een e-formulier
 • Schriftelijk of bij de infocel technische diensten, Werft 20, 2440 Geel
   

Elke aanvraag moet vergezeld zijn van:

 1. Een duidelijke situatiebeschrijving (winkeluitstalling, infobord, …)
 2. Een inplantingsplan op schaal 1/50 of 1/100 met de nodige afmetingen van het in te nemen openbaar domein en van alle hindernissen (parkeermeters, bomen, trottoirkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, vuilbakken, …) en andere aanwezige toebehoren van het openbaar domein (gasafluiters, kolken, …) aangebracht in een zone van minimum twee meter rond de gevraagde oppervlakte
 3. Minstens twee kleurenfoto’s van de in gebruik te nemen oppervlakte
 4. Een plaatsbeschrijving van het openbaar domein (gedetailleerd plan met de afmetingen en exacte plaatsing van de uitstallingen)
 5. beschrijving, tekeningen en/of kleurenfoto’s van de uitstallingen (afmetingen, vorm-, kleur- en materiaalgebruik)
   

Kostprijs?

Voor de uitstalling van koopwaren en andere voorwerpen:

 1. Zone Markt: 30 EUR per m² of begonnen m² ingenomen oppervlakte van het openbaar domein en per jaar.  De minimum aanslag bedraagt 100 EUR.
 2. Alle andere plaatsen: 7,50 EUR per m²of begonnen m².  De minimum aanslag bedraagt 25 EUR.

Afhandeling?

Fase

Wie

Doet wat

 1

Dienst bouw en milieu

als het aanvraagdossier volledig is, worden er advies aan het gewest (indien openbaar domein aan een gewestweg is gelegen)

 2

Adviserende diensten

geven advies binnen 30 werkdagen

 3

Dienst bouw en milieu

brengt dossier ter kennis op het CBS met de adviezen van de adviserende diensten

 4

Dienst bouw en milieu

maakt een besluit op waarin het college van burgemeester en schepenen al dan niet een toestemming geeft tot inname van het openbaar domein.

 5

CBS

neemt beslissing van de inname

 6

Dienst bouw en milieu

stuurt binnen 8 weken vanaf de dag van de verzending van de volledige en correcte aanvraag, via een schrijven, een brief met vermelding van de beslissing met eventuele voorwaarden naar de aanvrager.

In geval van weigering wordt deze beslissing aangetekend verzonden.

 7

Burgemeester en Secretaris

ondertekent dit schrijven

 

Reglement

 

Meer info