Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Inhoud van het beleidsplan ruimte Geel

Kernwoorden toekomstvisie Geel 2040

Het beleidsplan ruimte Geel bestaat uit verschillende onderdelen die samen de toekomstvisie voor Geel vormen. Het beleidsplan ruimte Geel is zo vorm gegeven dat een lezer die iets wil weten over een bepaald thema, het betreffend beleidskader ter hand kan nemen en hierin alles kan vinden wat betrekking heeft op dat thema. De titels van de beleidskaders zijn hierbij de leidraad. Wij raden echter aan om naast het beleidskader ook altijd de strategische visienota te lezen. Die nota vormt belangrijke achtergrondinformatie over de ambities van het Geels ruimtelijk beleid en plaatst het gekozen thema in een ruimere context. Ook het actieprogramma bevat informatie over uit de prioritair uit te voeren acties die betrekking hebben op een bepaald thema.

 

7 strategische doelstellingen

Het beleidsplan ruimte Geel vertrekt van 7 strategische doelstellingen die de basis vormen voor het ruimtelijke beleid:

 1. Maximaal beschermen van de open ruimte
 2. Inzetten op kernversterking en zuinig ruimtegebruik
 3. Respecteren van identiteit als basis voor ontwikkelingen
 4. Werken aan kwaliteitsvolle publieke ruimten
 5. Versterken van de centrumrol van Geel voor de regio
 6. Bijdragen tot een inclusieve en zorgzame samenleving
 7. Inzetten op duurzame energie

Onderdelen van het beleidsplan ruimte Geel

Het beleidsplan bestaat uit de volgende documenten die via de links onderaan deze pagina ook te downloaden zijn:

 1. De Strategische visie Geel 2040 beschrijft de uitdagingen die op Geel afkomen, de ambities van de stad, de doelstellingen voor het ruimtelijk beleid en de vertaling hiervan in de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Geel. Zij bevat gedetailleerde uitwerkingen voor de thema’s ‘open ruimte systeem’, ‘kernversterking en verdichting’ en ‘publieke ruimte’.
 2. Het beleidskader veelzijdige stad beschrijft het gewenst toekomstbeeld voor het verstedelijkte deel van Geel.
 3. Het beleidskader leefbare dorpen beschrijft het gewenst toekomstbeeld voor de verschillende dorpen op het grondgebied van Geel.
 4. Het beleidskader publieke ruimte en mobiliteit beschrijft vanuit het ruimtelijk oogpunt de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling, publieke ruimte en mobiliteitsaspecten.
 5. Het beleidskader duurzame bedrijvigheid beschrijft de visie en de krachtlijnen van het stedelijke beleid op het gebied van de economische ontwikkeling.
 6. Het actieprogramma 2018-2026 beschrijft de acties die de stad op korte en middellange termijn wil uitvoeren om het gewenst toekomstbeeld voor Geel mee te realiseren. Deze acties vloeien voort zowel uit de strategische visienota als uit de diverse beleidskaders. Het actieprogramma bevat tevens een systeem van monitoring dat tot doel heeft om op regelmatige tijdstippen de uitvoering van het ruimtelijk beleid op te volgen en zo nodig bij te sturen.
 7. De nota planningsproces en communicatie gaat dieper in op de wijze waarop het ruimtelijk beleidsplan Geel tot stand is gekomen en hoe verschillende partijen en actoren hierbij vanaf het begin zijn betrokken.

Op korte termijn wordt voorzien dat er ook nog een beleidskader voor de open ruimte wordt opgemaakt, waarin het beleid voor de open ruimte wordt opgenomen.