Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Project Stationsomgeving Geel

De charmante Fabriekstraat

Sinds in 2015 bekend werd gemaakt dat het bedrijf Gavra over enkele jaren de Geelse stationsomgeving gaat verlaten, wordt samen met het bedrijf en met andere belanghebbenden uit de omgeving nagedacht over de toekomst van het gebied. Door de strategische ligging, de grote oppervlakte die het bedrijf pal aan het station in eigendom heeft en de andere kansen die er nog liggen in de omgeving van het station, gaat het hier om één van de belangrijkste projecten voor de toekomstige ontwikkeling van Geel. Hier wordt er echt gewerkt aan het Geel van de toekomst.

 

Op 17 oktober 2017 zal er een nieuwe bewonersavond worden georganiseerd over het project. Tijdens deze bijeenkomst zullen de aanwezigen in een workshop-vorm actief kunnen meedenken over de toekomstige ontwikkeling van verschillende deelgebieden in de stationsomgeving. Iedereen is welkom op deze bewonersavond die om 19:30 begint en doorgaat in de Fuifzaal, maar voor een goede organisatie horen we wel graag voor 12 oktober wie er zal deelnemen. Aanmelden kan via stadsontwikkeling@geel.be of via 014-566080.

De stationsomgeving verdient een opknapbeurt

Een complex project

Vanwege de hoge mate van complexiteit van dit project en de wens van het stadsbestuur om voor dit project een open en transparante procedure te volgen, werd besloten om voor dit project de mogelijkheden van het Decreet Complexe Projecten te gebruiken. Door te werken met dit decreet, wordt er vanaf de start van het project op een open wijze gecommuniceerd met bewoners en belanghebbenden (getuige ook de stakeholdersbijeenkomst en de bewonersavond van begin 2016) en wordt de procedure voor een complex project meer begrijpelijk omdat verschillende inhoudelijke stappen en openbare onderzoeken worden samengevoegd.

 

Vorderingen in de onderzoeksfase

Momenteel bevindt het project zich volgend het decreet complexe projecten in de onderzoeksfase. In deze fase zal bekeken worden welke mogelijke varianten er zijn voor het project, met bijvoorbeeld meer of minder woningen of andere voorzieningen zoals kantoren, met verschillende mogelijkheden voor ontsluitingen. Van deze verschillende mogelijke varianten, zal worden bekeken of ze op het gebied van milieueffecten aanvaardbaar zijn, of ze (onder andere financieel) haalbaar zijn en of ze ook wenselijk zijn gelet op onder andere de relatie met de omgeving. Aan het einde van de onderzoeksfase volgt dan na onder andere ook nog een openbaar onderzoek, een voorkeursbesluit over de gewenste toekomstige inrichting van het gebied.

 

De volgende stap voor het project is de opmaak van een 'Alternatievenonderzoeksnota'. In deze nota worden verschillende mogelijke varianten van het project beschreven en zal worden aangeduid hoe deze varianten worden onderzocht op milieueffecten en hoe de financiële haalbaarheid zal worden onderzocht. Omdat het stadsbestuur de inbreng van haar bewoners en van andere belanghebbenden heel belangrijk vindt, zal er nog voor de uitwerking van de alternatievenonderzoeksnota een tweede bewonersavond plaatsvinden (op 17 oktober 2017). Na deze bewonersavond wordt de alternatievenonderzoeksnota opgemaakt en als deze af is, zal ze ook gedurende 30 dagen ter inzage worden gelegd (najaar 2017).

 

Op basis van de alternatievenonderzoeksnota zullen vervolgens verschillende onderzoeken plaatsvinden naar bijvoorbeeld de milieu- en mobiliteitseffecten. Ook zal worden bekeken of verschillende varianten van het project wel financieel haalbaar zijn. Alle resultaten van deze onderzoeken komen uiteindelijk terecht in een 'synthesenota', die een belangrijke basis zal vormen voor het voorkeursbesluit waarin de gemeenteraad opneemt welke variant van het project gekozen wordt (planning: begin 2019).

 

Meer informatie over de verschillende procedurestappen van het project, is te vinden in de procesnota die onderaan deze pagina te downloaden is.

 

Samen met de omwonenden en belanghebbenden

Ook in de onderzoeksfase van het project willen we sterk de samenwerking zoeken met de omwonenden van het plangebied en ook met andere belanghebbenden. We zullen dan ook zodra er duidelijkheid is over de mogelijke varianten van het project opnieuw een bewonersavond en een stakeholdersbijeenkomst organiseren (3e kwartaal 2017). Ook gedurende het onderzoek dat daarna volgt ten aanzien van de verdere uitwerking van de varianten, zullen deze partijen uitgenodigd worden om mee te denken en om kennis te nemen van de voorstellen. Op deze wijze willen Gavra en de Stad Geel werken aan gedragen voorstellen voor de inhoud van het project en ongerustheden zoveel mogelijk wegnemen.

 

Meer informatie in de procesnota

Een belangrijk onderdeel van de startbeslissing was de opmaak van een ‘procesnota’, die onderaan deze pagina te downloaden is. Deze procesnota bevat een verdere omschrijving van de inhoud van het project, van de verschillende fasen die het project zal doorlopen en van de daarbij horende timing. Dit document zal gedurende de onderzoeksfase verschillende keren een update krijgen, zodat bewoners en andere geïnteresseerden altijd over de meest recente informatie ten aanzien van het project kunnen beschikken. Ook de startbeslissing van de gemeenteraad is beschikbaar als download en meer informatie over het decreet complexe projecten is te vinden via de website www.complexeprojecten.be. Verder kan er altijd contact met de stad Geel worden opgenomen over het project via de contactgegevens hiernaast.