Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Kalvarieberg

Plan Kalvarieberg

Het bos ‘Kalvarieberg’ in Oosterlo is eigendom van Stichting Kempens Landschap maar onder beheer van de stad. Het gebied is bijna vier hectare groot. Er is een toegankelijkheidsreglement voor het bos ‘Kalvarieberg’ uitgewerkt. (pdf)

Het reglement geeft een aanvulling bij het Bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Dit betekent dat nog andere gebruiksregels dan deze vermeldt in dit toegankelijkheidsreglement van toepassing zijn in dit bos. De belangrijkste ervan worden met pictogrammen aan de ingangen van het bos duidelijk gemaakt.

 

De toegankelijkheid wordt geregeld volgens de legende op een infobord, dat integraal deel uitmaakt van het toegankelijkheidsreglement. Volgende boswegen en paden worden onderscheiden:

  • Geel: wandelwegen, enkel toegankelijk voor wandelaars.
  • Oranje: openbare weg, enkel toegankelijk voor wandelaars en fietsers.
  • Bruin: openbare weg, gemotoriseerd verkeer toegelaten, toegankelijk voor ruiters, aangelanden en landbouwvoertuigen.
  • Blauw: speelzone.
  • Teneinde verstoring te voorkomen mogen andere gedeelten van het bos niet betreden worden.

 

De politie en de ambtenaar en boswachter van het Bosbeheer zullen toezicht houden op de strikte toepassing van dit toegankelijkheidsreglement. Overtreding van dit reglement kan bestraft worden met een geldboete zoals bepaald in het Bosdecreet.

 

Op het infobord werd een speelzone aangeduid. Binnen deze zone is geen machtiging vereist voor het verlaten van de paden en het organiseren van bosspelen. Uiteraard blijven alle bepalingen van het Bosdecreet van toepassing, o.a. deze in verband met het beschadigen van planten en het maken van vuur.

 

De ‘Kalvarieberg’ is gedurende het ganse jaar toegankelijk voor wandelaars, spelende kinderen, fietsers en ruiters op de voorziene paden en zones. Betreding van het bos buiten de boswegen/speelzones is slechts toegestaan na een voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, met uitzondering van de personen die gelast zijn met de exploitatie, het beheer, het onderhoud en de bewaking van het bos.

 

Omwille van natuurbehoudredenen, bosbescherming, veiligheidsredenen of bij brandgevaar, kunnen bepaalde delen van het bos of het gehele bos tijdelijk of permanent voor het publiek worden gesloten op initiatief van de eigenaar en de beheerders of bij bepaalde activiteiten. In voorkomende gevallen wordt de ontoegankelijkheid gesignaleerd.

 

Honden zijn toegelaten mits zij aan een lijn gehouden worden en de begeleider er permanent op toeziet dat de honden de boswegen niet verlaten.

 

Alle vormen van occasioneel gebruik en groepsactiviteiten zijn onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar en het stadsbestuur van Geel. Het verzoek daartoe moet tenminste dertig dagen van tevoren worden ingediend bij de Stichting Kempens Landschap en het stadsbestuur van Geel.