Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Vlaams Ecologisch Netwerk

Invulling Zegge - Mosselgoren

Vlaanderen raakt stilaan volgebouwd. De overvloedige bebouwing en het dichte wegennet oefenen een grote druk uit. Open ruimte wordt een schaars goed. Vooral de natuur heeft daaronder te lijden. Als we willen dat de open ruimte behouden blijft en de natuur de kans krijgt om zich te ontwikkelen, moeten we beide beter beschermen.


De aanwijzing van gebieden voor het Vlaams Ecologisch Netwerk of het VEN is een stap in de goede richting. Het VEN is bedoeld om de bestaande natuurwaarden en de open ruimten in Vlaanderen te beschermen en verder te ontwikkelen. Het VEN omvat de belangrijkste natuur- en bosgebieden. Die zullen met elkaar verbonden worden tot grote groene gehelen, waarin natuurbehoud en –ontwikkeling extra aandacht krijgt.


De Vlaamse regering besloot daarom op 18 juli 2003 een eerste selectie van gebieden voor het Vlaams Ecologisch Netwerk definitief vast te stellen. VEN-gebieden vormen samen een netwerk van waardevolle natuurgebieden in Vlaanderen. De selectiekaart van de VEN-gebieden duidt deze netwerken van waardevolle natuur aan.


In deze gebieden krijgt de natuur een bijkomende bescherming en worden er instrumenten ingezet zodat eigenaars en beheerders mogelijkheden en middelen krijgen voor de instandhouding van die natuur zodat in de toekomst iedereen in Vlaanderen nog kan beschikken over voldoende bos en natuur om in te recreëren, te leven en te werken.


In Geel werden onder meer de vallei van de Kleine en Grote Nete, Molse Nete, gebied Malesbroek, omgeving Mosselgoren en de Zegge ingekleurd als GEN (Grote Eenheid Natuur) en GENO (Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling). De algemene maatregelen bieden deze gebieden nu een basisbescherming. Binnen de tien jaar worden voor deze VEN-gebieden natuurrichtplannen opgesteld. Deze plannen zijn gericht op de bescherming en de ontwikkeling van de specifieke natuurwaarden van het gebied. Ze zorgen ervoor dat de juiste maatregelen worden genomen op de juiste plaats.


Bedoeling is om deze groene eilandjes in Geel op ruimere schaal te bekijken en deze onderling te verbinden tot één geheel. Het is immers bewezen dat hoe kleiner het natuurgebied is, hoe geringer de biodiversiteit van het groene eilandje. Bovendien heeft een groter natuurgeheel minder last van externe factoren, zoals vervuiling en verstoring.


Het is zeker niet de bedoeling enkel de natuur te laten overleven in het gebied. Zachte recreatie blijft ondermeer mogelijk. Bovendien doet het VEN zelf geen uitspraak over de weekendverblijven (hiervoor blijft het decreet ruimtelijke ordening van toepassing). Ook krijg je als eigenaar van grond in het VEN vrijstelling van successierechten en het Vlaams deel van de onroerende voorheffing.


De afbakeningsplannen en vaststellingsbesluiten kan iedereen komen inkijken aan de infocel van de Technische Diensten op het stadhuis.


Meer info