Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Bermbeheer

Het is ondertussen algemeen geweten dat de natuur in Vlaanderen onder zware druk staat. Er wordt hard gewerkt aan natuurbehoud in natuurreservaten, maar men kan ook aan natuurbeheer en/of natuurontwikkeling doen buiten natuurreservaten.

 

De oppervlakte waar natuurlijke processen ongestoord hun gang kunnen gaan is beperkt maar we kunnen niet elk resterend stukje omvormen tot een natuurreservaat. Natuurbehoud moet dus meer zijn dan beheer en uitbouw van natuurreservaten.

 

Bermbeheerplannen
Naast andere initiatieven is het opstellen en uitvoeren van 'ecologische bermbeheerplannen' een voorbeeld van natuurontwikkeling. In het grotendeels intensief bewerkte landbouwgebied of de dicht bebouwde stedelijke omgeving vormen bermen vaak een laatste wijkplaats voor de dieren en planten.

 

Aanleiding voor het opstellen van bermbeheerplannen was de uitvaardiging van het 'Bermbesluit' (1984) door de toenmalige Minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud. Hierin staan maatregelen vervat die de bermen een heel ander, bloemrijker en ruiger uiterlijk zullen geven. Zo mag er nog maximaal twee maal per jaar gemaaid worden, het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het maaien en biocidegebruik in de bermen is strikt verboden.

 

De bedoeling van dit bermbeheer is om meer kansen te bieden aan planten en dieren om in de bermen een leefgebied te vinden. Bermen kunnen ook verbindingen vormen tussen natuurgebieden. Bloemrijke bermen worden ook als aangenaam ervaren.

 

De stad Geel bezit potentieel waardevolle bermen. In de huidige toestand zijn deze bijna allemaal verstoord. Toch bieden ze potentie omwille van een waardevol subtype. Daarom zijn hier extra maatregelen nodig en aanpassingen aan het maaischema. Soms kan het aangewezen zijn dat een berm slechts éénmaal in het najaar wordt gemaaid.

 

Voor de hele berm en de bermgrachten onderscheiden we twee stroken, waarbij in het voorjaar enkel de straatkant wordt gemaaid en in het najaar volledig. We wijken hier enkel van af om akkerdistel, kale jonker, speerdistel en kruldistel te bestrijden zoals de wet dit voorschrijft.