Naar inhoud

Praktisch

GAS

Stelenseweg 92  
2440 Geel


tel. 014 56 60 86
gas@geel.be

Procedure bij overtredingen

De overtredingen worden vastgesteld door de politiediensten. In onze gemeente werd gekozen om bepaalde overtredingen ook te laten vast te stellen door gemeentelijke GAS vaststellers. Deze GAS vaststellers hebben een opleiding gevolgd aan de politieschool en zijn bevoegd om welbepaalde vaststellingen te doen oa  in het kader van sluikstorten.

 

De processen-verbaal worden doorgestuurd aan de sanctionerend ambtenaar die de procedure zal starten. De overtreder wordt steeds de mogelijkheid geboden om een verweer te voeren, zowel schriftelijk als mondeling. Een overtreder kan zich hiertoe laten bijstaan door een raadsman. Voor minderjarigen vanaf 16 jaaris eveneens voorzien in een bemiddelingsprocedure gericht op het herstel van de aangerichte schade.

 

Daarna zal de sanctionerend ambtenaar oordelen of een geldboete opgelegd moet worden en de hoogte van de geldboete bepalen. De andere mogelijke sancties (schorsing, intrekking, sluiting) worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen. Ook hier zijn er de nodige waarborgen voor de overtreder om zich te verweren.

 

De overtreder heeft het recht om beroep aan te tekenen bij de Politierechtbank of Jeugdrechtbank ingeval van een administratieve geldboete en bij de Raad van State ingeval van een intrekking/schorsing of sluiting.