Naar inhoud

Praktisch

Lokale economie

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 90
fax 014 56 60 74
economie@geel.be

Rentetoelage hinder openbare werken

Openbare werken belemmeren vaak de toegang tot een zaak. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies. Bestaande korte termijn verplichtingen kunnen niet meer worden nagekomen.

Om de aflossingslast van de bestaande beroepsleningen die afgesloten zijn voor de start van de werken, zoals lopende investeringskredieten, draaglijker te maken, komt de Vlaamse overheid tussen in de interesten die de onderneming betaalt gedurende de ganse hinderperiode. Voor 80 % of 100 % al naargelang de werkzaamheden minder dan een jaar of minstens een jaar duren. De verstoorde bereikbaarheid en de duurtijd van de openbare werken worden aangetoond door een verklaring van de stad of de gemeente die het Agentschap Ondernemen opvraagt. De openbare werken moeten minstens één maand duren. Voor een nieuw overbruggingskrediet, afgesloten tijdens de hinderperiode, kan de rentetoelage voor een periode van maximaal vijf jaar worden toegekend.
Om in aanmerking te komen voor de rentetoelage moet de zelfstandige of kmo minstens één exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest die wordt getroffen door openbare werken. Die exploitatiezetel moet in normale omstandigheden toegankelijk zijn voor de klanten en de leveranciers.

De zelfstandige of kmo kan de rentetoelage aanvragen via een eenvoudig aanvraagformulier dat beschikbaar is op

 

http://www.agentschapondernemen.be/themas/hinder-bij-openbare-werken-rentetoelage

Het volledig ingevulde formulier kan worden gemaild naar

 

hinderopenbarewerken@vlaanderen.be

 

Dat kan gebeuren vanaf het moment dat de openbare werken zijn gestart, tot uiterlijk zes maanden na het beëindigen van de werkzaamheden.

Naast het aanvraagformulier moeten de volgende documenten en stavingsstukken worden opgestuurd naar het Agentschap Ondernemen:

  1.  de ondertekende verklaring op erewoord die bij het aanvraagformulier hoort;
  2. als de onderneming recent is opgericht en nog geen jaarrekening heeft neergelegd of een fiscale aangifte heeft gedaan, een kopie van het financieel plan;
  3. een kopie van de ondertekende financieringsovereenkomsten of kredietakkoordbrieven met actuele aflossingstabel na eventuele periodieke renteherziening waarop de vervaldagen van de maandelijkse, trimestriële ... interestaflossingen staan vermeld;
  4. de staving van het percentage beroepsgebruik van de gefinancierde investeringen in onroerend goed (zoals grond, gebouwen, verbouwings- en inrichtingswerken) aan de hand van een verklaring afkomstig van de boekhouder. 

Voor bestaande beroepsleningen wordt de rentetoelage in één keer aan de onderneming uitbetaald na de kennisgeving van de gunstige beslissing. Voor een nieuw overbruggingskrediet wordt de rentetoelage in jaarlijkse schijven aan de onderneming uitbetaald.

Naast deze maatregel 'rentetoelage hinder bij openbare werken' bestaan er nog twee andere steunmaatregelen bij openbare werken. Meer informatie hierover vindt u hier:

 

http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/waarborgregeling-bij-hinder-openbare-werken

 

http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/inkomenscompensatievergoeding-zelfstandigen

 

Meer info       

Agentschap Ondernemen

Tel.: 0800/20 555