Subsidies innovatieve jeugdprojecten

Een toelage voor jeugdwerkinitiatieven, of Geelse jongeren die een innovatief en vernieuwend project of activiteit willen opzetten voor kinderen en/of jongeren.

Voorwaarden

 • Openstaan voor alle jongeren van de beoogde doelgroep, die zich situeert tussen 0 en 30 jaar;
 • Het moet een initiatief zijn dat zich afspeelt binnen de gemeentegrenzen;
 • Het mag geen commerciële of financiële actie zijn. Winst maken mag niet de belangrijkste of enige doelstelling zijn van het project. Van winstverdeling onder de aangesloten leden binnen de vereniging is geen sprake;
 • Het project is laagdrempelig, heeft een duidelijke sociale meerwaarde en speelt zich af in de vrije tijd van de doelgroep;
 • Het project is vernieuwend op inhoudelijk vlak, op het vlak van mogelijke samenwerkingspartners of op vlak van beoogde doelgroep;
 • Voor eenzelfde project of een project dat inhoudelijk vergelijkbaar is, kreeg men in de vorige 3 kalenderjaren geen subsidie;
 • Indien aan een vereniging een subsidie wordt toegekend, moet de medewerking van het stadsbestuur, de jeugdraad en jeugdhuis De Vonk duidelijk leesbaar vermeld worden in alle publiciteit die in het kader het project wordt uitgestuurd.

Procedure

Jeugdwerkinitiatieven kunnen beroep doen op inhoudelijke ondersteuning voor hun project via een medewerker van de dienst jeugd of jeugdhuis De Bogaard.

Het college van burgemeester en schepenen beslist na advies van een jury of de aanvraag wordt aanvaard en over de grootte van het toe te kennen bedrag. De aanvrager krijgt de kans om het project te verdedigen voor deze jury. Deze jury bestaat minstens uit:

 • 1 medewerker van dienst jeugd
 • 1 lid van het dagelijks bestuur van de Geelse Jeugdraad
 • 1 medewerker van Jeugdhuis De Vonk
 • 1 afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen
 • Extra juryleden kunnen uitgenodigd worden afhankelijk van het thema van het project of de beoogde doelgroep.

Aanvraag

De aanvraag bevat volgende onderdelen:

 • Identificatiegegevens van aanvrager
 • Doelstelling en omschrijving project
 • Vorm van innovatie: inhoudelijk, doelgroep of samenwerkingsverbanden
 • Financieel plan en doel subsidiebedrag

De aanvraag moet minstens 30 dagen voorafgaand op het project binnengebracht worden bij de dienst jeugd of via de stedelijke website. Na ontvangst van het verslagformulier met de nodige bijlagen wordt de subsidie pas uitgekeerd. Volgende bijlagen moeten toegevoegd worden:

 1. Eindverslag project
 2. Financieel verslag project

Bedrag

De subsidie is gelimiteerd en bedraagt maximum 750 euro per project. De subsidie kan nooit meer dan 50% van de totale kosten van het project omvatten. De grootte van het toe te kennen bedrag is afhankelijk van volgende factoren:

 • Het aantal aanvragen dat werd ingediend
 • De maat van vernieuwing en innovatie binnen het project