Mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kan u een financiële tegemoetkoming ontvangen van 200 euro per jaar.

Voorwaarden

 • De zorgbehoevende en mantelzorger wonen en verblijven op hetzelfde adres.
 • De zorgbehoevende heeft nood aan extra of bijzondere zorg. Dit blijkt uit een attest erkenning van de handicap, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid directie-generaal personen met een handicap (Dit attest kan ter plaatse opgevraagd worden via Handiweb)
  • De zorgbehoevende is jonger dan 21 jaar en heeft een minimum van 6 punten waarvan minimum 4 punten in pijler 1 of 3.
  • De zorgbehoevende is ouder dan 21 jaar en heeft een minimum van 9 punten op verminderde zelfredzaamheid verspreid over minimum 3 criteria.
 • Het netto-inkomen van het verzorgend gezin is lager dan de inkomensgrens, vastgelegd in het reglement (€ 1.790,25 per maand, hier hangt een gezinsfactor aan vast). Er wordt hierin ook rekening gehouden met onroerende goederen en spaargelden. Medewerking aan het financieel onderzoek is noodzakelijk om de toelage te kunnen krijgen. De inkomsten van de zorgbehoevende worden buiten beschouwing gelaten.

Procedure

De mantelzorger vraagt de mantelzorgpremie jaarlijks zelf opnieuw aan.

 • U kan hiervoor een afspraak maken met de dienst sociale zorg.
 • U kan uw aanvraag indienen via het E-loket.

Afhandeling

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist tot de toekenningen. De begunstigde (mantelzorger) wordt per brief geïnformeerd over de toekenning.

Aanvragen voor het lopende kalenderjaar moeten ten laatste gebeuren op 31 oktober van dat jaar.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart mantelzorger en zorgbehoevende
 • Rekeningnummer mantelzorger
 • Als bewijs van het netto-inkomen moeten volgende gegevens bezorgd worden:
  • Het meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van het volledige verzorgende gezin.
  • De huidige stand van de spaarrekeningen.