Politiecodex

Om duidelijkheid te scheppen in de bestaande politiereglementen hebben de gemeenten van de politiezone Geel - Laakdal - Meerhout een gezamenlijk politiereglement, de politiecodex, opgesteld. Door de reglementen te bundelen per onderwerp moet het voor inwoners duidelijk zijn wat wel en niet mag binnen de zone en welke sancties verbonden zijn aan overtredingen.

Samengevat behandelt het reglement volgende onderwerpen:

  • Verkeer: woonwagens en parkeren
  • Openbare rust: evenementen, geluidsoverlast voertuigen/inrichtingen/machines, sluitingsuur, vuurwerk, hinderlijke gedragingen, nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
  • Dieren: loslopend honden, geluidsoverlast, uitwerpselen, schade
  • Inname en doorgang openbare weg: werkzaamheden op het openbaar domein, terrassen, uitstallingen koopwaar, huisnummers, maatregelen bij sneeuw, hinderlijke beplanting
  • Reinheid: sluikstorten, ophaling huisvuil, wildplassen, leegstaande/ongezonde woningen,stoken, wildplakken, lichthinder
  • Zwaardere inbreuken: nachtlawaai, vernielen grafzerken, beschadigen roerende/onroerende¬†eigendommen/afsluitingen, graffiti
  • Specifieke bepalingen per gemeente: begraafplaatsen,...
  • Speelpleinen, parken en sportterreinen
  • Bouwwerken waarvoor meldingsplicht geldt.¬†

Politiecodex