Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Beleidsplan ruimte Geel vastgesteld

Geel blijft een groene en aantrekkelijke stad! Meer dan 1000 personen leverden een actieve bijdrage!

Geel heeft een grote aantrekkingskracht op nieuwe inwoners en bedrijven en groeit daardoor snel. Door de kwaliteiten van Geel en de grote hoeveelheid aan bouwmogelijkheden zal deze groei zich volgens de voorspellingen ook in toekomst sterk doorzetten. Om deze groei in goede banen te kunnen leiden, heeft de stad Geel een sterke toekomstvisie opgemaakt voor haar grondgebied. Belangrijk was daarbij dat deze groei de bestaande kwaliteiten van Geel en haar dorpen niet mag aantasten, maar juist moet versterken. Zuinig ruimtegebruik, duurzaamheid en het behoud van waardevolle open ruimten zijn belangrijke speerpunten voor het beleid. Op 4 september 2017 stelde de gemeenteraad van Geel het Beleidsplan ruimte Geel vast als toekomstvisie voor de verdere ontwikkeling van Geel.

  

Samen met de Gelenaren

De afgelopen jaren hebben al meer dan 1.000 mensen van binnen en buiten Geel een actieve bijdrage geleverd aan het beleidsplan via bewonersavonden, infomarkten en werkgroepen. Iedereen die wilde kon vanaf de start mee praten over de toekomstige inrichting van Geel. Meer ruimte voor groen in de stad, niet te snel groeien in de dorpen, een goede inpassing van nieuwe bouwprojecten en meer aandacht voor publieke ruimte en voor het netwerk van trage wegen waren veel gehoorde wensen. Al deze zaken werden nu verwerkt in het eerste Beleidsplan Ruimte, dat daardoor niet alleen qua vorm vernieuwend en vooruitstrevend is maar ook door de duidelijke keuzes in de inhoud van het plan. Meer informatie over het afgelegde traject is te vinden in de procesnota die onderdeel uitmaakt van het beleidsplan.

 

Waaruit bestaat het beleidsplan ruimte?

Het beleidsplan ruimte Geel bestaat uit verschillende onderdelen die samen de toekomstvisie voor Geel vormen. Het beleidsplan ruimte Geel is zo vorm gegeven dat een lezer die iets wil weten over een bepaald thema, het betreffend beleidskader ter hand kan nemen en hierin alles kan vinden wat betrekking heeft op dat thema. De titels van de beleidskaders zijn hierbij de leidraad. Wij raden echter aan om naast het beleidskader ook altijd de strategische visienota te lezen. Die nota vormt belangrijke achtergrondinformatie over de ambities van het Geels ruimtelijk beleid en plaatst het gekozen thema in een ruimere context. Ook het actieprogramma bevat informatie over uit de prioritair uit te voeren acties die betrekking hebben op een bepaald thema. Meer informatie over de verschillende documenten van het beleidsplan ruimte Geel is te vinden op deze pagina.

 

Wat verandert er door het besluit van de gemeenteraad?

In het Beleidsplan ruimte Geel is de visie op de verdere ontwikkeling van Geel in de komende jaren opgenomen. Een voorbeeld van een aantal belangrijke keuzes uit het beleidsplan:

  1. Het netwerk van open ruimte is concreet afgebakend. Binnen deze open ruimte zal bijkomend ruimtebeslag door stedelijke en bebouwde functies zoveel mogelijk worden voorkomen. De keerzijde is dat er volop wordt ingezet op leefbare dorpskernen en op het verdichten en versterken van het stedelijk gebied en van bestaande bedrijventerreinen.
  2. Er wordt zowel in de dorpen als in het stedelijk gebied een duidelijke fasering ingevoerd in het aansnijden van nog onbebouwde ruimten. Voorrang wordt gegeven aan de herontwikkeling van bestaande bebouwde en verharde ruimten en aan goed gelegen locaties.
    • In het stedelijke gebied vinden de grootste ontwikkelingen plaats in en rond het stadscentrum en in het westelijke deel van Geel, veel gebieden aan de rand van Geel worden tot 2022 bevroren.
    • In de dorpskernen worden voorlopig enkel de reeds bestaande projecten toegelaten, nieuwe ontwikkelingen in binnengebieden worden tot 2022 bevroren.
  3. Projectontwikkelaars en grondeigenaren moeten voor hun project een ‘verantwoordingsnota’ opmaken, waarin ze de kwaliteiten van het project en de relatie met de omgeving goed moeten kunnen motiveren. Deze verantwoordingsnota zal bij vergunningsaanvragen ook mee ter inzage worden gelegd tijdens het openbaar onderzoek, zodat ook de omwonenden en belanghebbenden meer informatie krijgen over de projecten.
  4. Hoogbouw in Geel is alleen nog toegestaan op een beperkt aantal locaties in het stedelijke gebied van Geel, moet vergezeld gaan van compensaties voor de gemeenschap en wordt aan duidelijke regels onderworpen die een hoge kwaliteit moeten garanderen.

Het echte werk begint nu pas

Het stadsbestuur is zich ervan bewust dat het echte werk pas begint na de vaststelling van het plan door de gemeenteraad. Het opmaken van een toekomstvisie is belangrijk, maar het consequent en doordacht uitvoeren hiervan samen met bewoners en met belanghebbenden is nog veel belangrijker. Het komt er nu op aan om zowel via de vergunningverlening als via het spoor van het ruimtelijke beleid en de projecten te gaan werken aan een betere toekomst. Het beleidsplan ruimte Geel vormt daarvoor de basis en is ook een belangrijke inspiratiebron voor Vlaanderen, voor de provincie Antwerpen en voor andere steden en gemeenten.

 

Meer informatie

Via de links onderaan deze pagina kunt u meer informatie vinden over het beleidsplan ruimte Geel. De documenten zelf zijn te vinden op de pagina 'Inhoud van het beleidsplan ruimte Geel'.

Overzicht