Project Groene dooradering

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Geel het Beleidsplan ruimte Geel definitief vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Geel is het behoud van de groene open ruimte in Geel, zowel in het buitengebied als in de woonkernen. Dit uit zich ook in de opmaak van het beleidskader Open ruimte.

Gelijktijdig met dit beleidsplanningsproces wenst Geel in te zetten op de uitvoeringsgerichte uitdieping van het beleidskader ‘Open ruimte’ door de opmaak van een inrichtingsvisie en transitieagenda.

Stad Geel werkt samen met een team van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten een overkoepelende visie en richtlijnen uit voor de groen-blauwe aders door Geel. In het licht van klimaatveranderingen gaan we op zoek naar manieren om de open ruimte in de stad veerkrachtig te maken, om het landschap ook beleefbaar te houden en om herkenbare identiteit van onze omgeving voorop te stellen. Hieronder krijg je een introductie over de open ruimte in Geel. 

Procesverloop

Het pilootproject beoogt de opmaak van een inrichtingsvisie en de opmaak van een realisatiegerichte transitieagenda ‘Groene dooradering Geel’.

Een eerste belangrijke stap in het plan van aanpak ambieert een tweesporig verweven traject tussen het begrijpen van het landschapssysteem en de landschapsbeleving. De opmaak van een landschapsbelevingskaart richt zich op het sociaal-ruimtelijk verhaal en geeft inzicht in de fysieke en mentale beleving van de ruimte. Terwijl de opmaak van een landschapssysteemkaart eerder wetenschappelijke informatie bundelt over de bodemgesteldheid, watergevoeligheid, biodiversiteit,…

De geïntegreerde benadering van beide kaarten laat toe ambities te bepalen en een aanzet tot integrale visie te formuleren. De geformuleerde ambities en de eerste aanzet tot visie worden vervolgens doorvertaald naar een gewenste ruimtelijke ontwikkeling per deelstructuur.

De ruimtelijke vertaalslag werd tijdens meerdere verdiepende themasessies in maart 2022 besproken met stakeholders, eigenaars en omwonenden. De output van de themasessies werd vervolgens in overweging genomen en al dan niet in rekening gebracht bij de herwerking ervan. 

Het geheel aan resultaten uit de verschillende fases is gebundeld in een eindrapport 'Inrichtingsvisie Groene dooradering'. Het eindrapport kan onderaan deze pagina worden geraadpleegd. De visiebeelden uit het eindrapport mogen niet gezien worden als een uit te voeren ontwerp, maar gelden enkel als een ruimtelijke verkenning van de krachtlijnen voor een afgebakende zone binnen de deelstructuur.

Ter aanvulling op de inrichtingsvisie zet een transitieagenda mogelijke realisatiegerichte acties uit voor de deelstructuren 'Zeggeheide' en 'Zorg-es'. De transitieagenda voorziet voor elke deelstructuur in minstens twee mogelijke scenario's, afhankelijk van de inzetbare instrumenten en de uitvoeringstermijn.