Project Groene dooradering

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Geel het Beleidsplan ruimte Geel definitief vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van het Beleidsplan Ruimte Geel is het behoud van de groene open ruimte in Geel, zowel in het buitengebied als in de woonkernen. Dit uit zich ook in de opmaak van het beleidskader Open ruimte.

Gelijktijdig met dit beleidsplanningsproces wenst Geel in te zetten op de uitvoeringsgerichte uitdieping van het beleidskader ‘Open ruimte’ door de opmaak van een inrichtingsvisie en hieruit voortvloeiend, de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de groene dooradering van Geel.

Stad Geel werkt samen met een team van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten een overkoepelende visie en richtlijnen uit voor de groen-blauwe aders door Geel. In het licht van klimaatveranderingen gaan we op zoek naar manieren om de open ruimte in de stad veerkrachtig te maken, om het landschap ook beleefbaar te houden en om herkenbare identiteit van onze omgeving voorop te stellen. Hieronder krijg je een introductie over de open ruimte in Geel. 

Procesverloop

Het pilootproject beoogt de opmaak van een inrichtingsvisie, de opmaak van een realisatiegerichte transitieagenda en daaruit voortvloeiend de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Groene dooradering Geel’.

Een eerste belangrijke stap in het plan van aanpak ambieert een tweesporig verweven traject tussen het begrijpen van het landschapssysteem en de landschapsbeleving. De opmaak van een landschapsbelevingskaart richt zich op het sociaal-ruimtelijk verhaal en geeft inzicht in de fysieke en mentale beleving van de ruimte. Terwijl de opmaak van een landschapssysteemkaart eerder wetenschappelijke informatie bundelt over de bodemgesteldheid, watergevoeligheid, biodiversiteit,…

De geïntegreerde benadering van beide kaarten laat toe ambities te bepalen en een aanzet tot integrale visie te formuleren. De geformuleerde ambities en de eerste aanzet tot visie worden vervolgens doorvertaald naar een gewenste ruimtelijke ontwikkeling per deelstructuur.

De ambities en visiebeelden werden een eerste keer getoond tijdens meerdere verdiepende themasessies met de stakeholders, eigenaars en omwonenden. De presentatie kan worden geraadpleegd onderaan deze webpagina. 

Wanneer de visie op de groene dooradering op punt staat wordt een transitieagenda opgemaakt welke realisatiegerichte acties zal uitzetten. Er zal een onderscheid worden gemaakt tussen drie types van acties: Quick-wins (concrete acties die de gemeente op korte termijn kan nemen), Strategische projecten op specifieke deelgebieden (gebieden die, gezien hun strategische ligging, als hefboom gebruikt kunnen worden om de visie te realiseren) en planningsinstrumenten (uitrollen realisatiegericht beleid).

Wanneer de transitieagenda gekend is zal de procedure voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden opgestart. Op dit moment is geweten welke herbestemmingen noodzakelijk zijn. Het ruimtelijk uitvoeringsplan beoogt een maximale flexibiliteit om een mogelijke transformatie van het gebied naar nieuwe noden op te vangen.