Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking
GECORO

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 60 82
fax 014 56 62 39
rob.krabbenborg@geel.be
Agenda & notulen

GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een lokale adviesraad die een belangrijke rol heeft bij de totstandkoming van het lokale ruimtelijke beleid. In de eerste plaats heeft de GECORO een in de Vlaamse Codex RO vastgelegde adviserende rol op verschillende momenten bij de totstandkoming van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en bij een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Verder heeft de GECORO ook een autonome adviserende rol en kan ze uit eigen beweging voorstellen doen aan het stadsbestuur op het gebied van ruimtelijk beleid.

De GECORO adviseert onder andere over de volgende zaken:

 • Onderwerpen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, zoals daar zijn: tussentijdse nota’s van het structuurplan (rechtstreeks), sectorgerichte of gebiedsgerichte deelstudies en structuurvisies, vooronderzoeken (onrechtstreeks).
 • Onderwerpen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de Bijzondere Plannen van Aanleg, Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en Gemeentelijke Bouwverordeningen.
 • Onderwerpen in verband met de Ruimtelijke Structuurplannen, Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en Verordeningen op provinciaal en gewestelijk niveau.
 • Onderwerpen met betrekking tot de wetgeving, meerbepaald de Vlaamse Codex RO, inclusief alle bijbehorende Ministeriële Besluiten, Omzendbrieven, Ontwerpbesluiten, politieke standpunten, en dergelijke.
 • Onderwerpen met betrekking tot individuele bouwdossiers met een bijzondere waarde, op basis van omvang, aard activiteiten, complexiteit.

Samenstelling

De gemeenteraad van 7 oktober 2013 keurde de samenstelling van de GECORO voor de periode 2013-2018 goed. Onderaan deze pagina kan je de lijst raadplegen.  De GECORO is samengesteld uit 17 effectieve en 16 plaatsvervangende (de vaste voorzitter heeft geen plaatsvervanger) leden, verdeeld als volgt:

 • 5 deskundigen, waaronder de voorzitter.
 • 1 afgevaardigde van lokale milieu- en natuurverenigingen.
 • 1 afgevaardigde van landbouwsector.
 • 1 afgevaardigde van werknemers.
 • 1 afgevaardigde van werkgevers (bedrijven).
 • 1 afgevaardigde van handelaars (middenstand).
 • 1 afgevaardigde van socio-culturele organisaties.
 • 1 afgevaardigde van sociale huisvestingsmaatschappijen.
 • 1 afgevaardigde van sportverenigingen.
 • 1 afgevaardigde van jeugdverenigingen.
 • 1 afgevaardigde van vastgoedsector of eigenaarsverenigingen.
 • 1 afgevaardigde van onderwijssector, inclusief hoger onderwijs.
 • 1 afgevaardigde van toerismesector en recreatie.

De schepen van ruimtelijke ordening en de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren zijn enkel aanwezig tijdens het informatieve gedeelte van de bijeenkomst en hebben geen stem in de advisering door de GECORO. Voor elke politieke fractie in de gemeenteraad is een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger in de GECORO aangeduid. Deze vertegenwoordigers kunnen eveneens enkel het informatieve deel van de bijeenkomst volgen.

De GECORO komt gemiddeld 10 keer per jaar bijeen. De goedgekeurde verslagen van de bijeenkomsten kan je lezen via de link 'agenda & notulen', rechts bovenaan deze pagina.

 

Meer informatie over de werking van de GECORO is te vinden in onderstaand document en op de website www.gecoro-forum.be .

Overzicht