Seniorenraad

De Geelse SeniorenadviesRaad (afgekort als GSR) werd in oorsprong opgericht in 1989, onder de vleugels van de ‘Gezinsraad’ en is daarmee één van de oudere seniorenraden van het land.

Op 8 mei 2006 keurde de gemeenteraad de wijzigingen in de statuten van de seniorenraad goed waardoor vanaf die datum ook niet-georganiseerde senioren lid kunnen worden van de algemene vergadering. Het dagelijks bestuur telt gemiddeld 12 leden.

De SeniorenadviesRaad is net zoals de jeugdraad of cultuurraad, … een stedelijke adviesraad. Het is dus een overleg - en adviesorgaan.

Doelstelling – wat doet de GSR?

  • Zij adviseert het lokaal bestuur op vlak van zaken die senioren aanbelangen. Via de seniorenraad krijgen senioren de kans om te participeren aan het beleid.
  • Zij bevordert de contacten en de samenwerking tussen plaatselijke seniorenverenigingen.

De GSR heeft in eerste instantie een adviesfunctie en een rol in de communicatie tussen de lokale senioren en het lokaal bestuur. De GSR heeft als opdracht de contacten en samenwerking te bevorderen tussen de plaatselijke seniorenverenigingen, de belangen te behartigen van de Geelse senior en hieromtrent advies te verstrekken of suggesties te doen aan het lokaal bestuur.

Hoe is de GSR samengesteld?

De Seniorenraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.
De Seniorenraad is samengesteld uit zowel vertegenwoordigers uit Geelse seniorenverenigingen, als individuele Geelse senioren (niet georganiseerden) die zich kandidaat stellen.
Uit deze leden wordt binnen de groep het dagelijks bestuur gekozen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, vanuit elke aangesloten Geelse seniorenvereniging één vertegenwoordiger, één niet georganiseerde Geelse senior, de deskundige senioren (Sociaal Huis), de verantwoordelijke van het lokaal dienstencentrum Luysterbos, de schepen bevoegd voor senioren, de OCMW-voorzitter.

Hoe werkt de GSR?

Het dagelijks bestuur komt samen vóór de algemene vergadering. Zij maken de agenda op voor de komende Algemene Vergadering van de seniorenraad. Daar worden adviezen geformuleerd, suggesties gedaan en inhoudelijke discussies gevoerd, ideeën afgetoetst. bv. over vervoer, over organiseren van activiteiten,…
De Seniorenraad kan adviezen geven op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen, andere adviesraden of op eigen initiatief.

De GSR vormt een schakel tussen onze Geelse senioren en het lokale beleid.
Zij probeert verwachtingen en noden te vertalen naar het beleid toe. Anderzijds voelt zij het als een taak om onze Geelse senioren te informeren over belangrijke punten die hen kunnen interesseren. Daarnaast bevordert de GSR de informatiedoorstroming naar senioren en stimuleert de deelname aan diverse (vormings)activiteiten.