Stad ontvangt subsidie ‘Natte Natuur’ voor natuurgebied De Zegge

Het stadsbestuur krijgt een subsidie van 71 250 euro van minister Zuhal Demir om de verdroging in natuurgebied De Zegge aan te pakken. Met dit bedrag kan de stad in samenwerking met de KMDA, eigenaar van De Zegge, en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vijf hectare rietland herstellen. De herstellingen vinden plaats tussen augustus en oktober 2022.

Natuurreservaat De Zegge, gelegen op Ten Aard, maakt deel uit van het Europees Natura 2000-netwerk. Natura 2000 verzekert de toekomst van Europa’s meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden. Vroeger werd in De Zegge turf ontgonnen voor brandstof. Toen dit stopte, is het oorspronkelijke natte rietlandschap stilaan ingenomen door veel elzen en wilgen. Deze bomen en struiken verdampen veel vocht uit de bodem, wat leidt tot een verdroging van de natuur en het verdwijnen van het leefgebied van enkele zeldzame planten- en diersoorten. Deze oorspronkelijke natte rietlandvegetaties zijn het leefgebied van meerdere in Vlaanderen ernstig bedreigde planten zoals kleinste egelskop, moerasvaren, moeraswederik of vogels zoals roerdomp en bruine kiekendief. Dit zijn ook de diersoorten die De Zegge in stand houden.

Terug naar een rietlandvegetatie

Met de subsidie ‘natte natuur’ zal een zone van ongeveer vijf hectare worden hersteld tot de oorspronkelijke rietlandvegetatie, met herstel van het veenvormend proces tot gevolg, waardoor water beter wordt vastgehouden en extra CO2, zeg maar bodemkoolstof, wordt opgeslagen in de bodem. Bovendien wordt op deze manier gewerkt aan de uitbreiding van het leefgebied van diersoorten zoals de roerdomp en de bruine kiekendief.

Werkzaamheden

Deze herstellingswerkzaamheden zijn gepland in de periode augustus-oktober 2022. De aanwezige houtopslag zal worden verwijderd en versnipperd. Het terrein wordt ontdaan van stronken. De uitgestoken humusrijke bovenlaag, afkomstig van de vrijgemaakte zones, zal gebruikt worden om het oorspronkelijke dijkenpatroon, van de vroegere turfontginning, terug zichtbaar maken. Door deze ingreep verbetert niet alleen de toestand van het gedeelte waarin er gewerkt wordt, ook de omliggende zone (totale oppervlakte 10 ha) zal gunstig beïnvloed worden door deze ingreep.

Gepubliceerd op maandag 11 januari 2021 11 u.