Vervolgtraject opmaak Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

De Vlaamse administratie verwerkte deze zomer alle reacties en adviezen op de startnota voor het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Dit najaar komt er een nota waarin de Vlaamse overheid een antwoord geeft op de inspraakreacties. Verder wil de Vlaamse overheid een concreter planvoornemen en voorstellen voor geoptimaliseerde tracés met oplossingen voor de knelpunten bespreken met alle betrokken gemeenten en actoren.

Hoofdlijnen inspraakreacties startnota

De Vlaamse administratie verwerkte deze zomer alle reacties en adviezen op de startnota voor het GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen). Veel reacties gaan over het planvoornemen en de inpassing ervan in de klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn er vragen bij de effecten op natuur- en bosgebieden en de nood aan compensatie, bij de effecten op landbouw, landschap en erfgoed. Tenslotte zijn er vragen bij de voorgestelde tracés en de impact op bebouwing, waardevermindering… Lees hier de hoofdlijnen uit de publieke raadpleging. Dit najaar volgt een samenvattende antwoordennota met overzicht van alle inspraakreacties en de manier waarop hiermee is omgegaan.

Verder onderzoek alternatieven

De voorbije maanden werden de drie alternatieven in detail en op het terrein onderzocht om zoveel mogelijk knelpunten op te lossen. Als gevolg van dit onderzoek zullen segmenten afvallen en andere nieuwe segmenten in beeld komen. Half november heeft de Vlaamse overheid een eerste zicht op geoptimaliseerde tracés. 

Planvoornemen aanscherpen

Om te garanderen dat de leidingstraat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen en de vermindering van de uitstoot van CO2, wordt het planvoornemen concreter uitgewerkt. Ook de noodzaak en behoefte wordt ingevuld: over welke sectoren en over welke stoffen gaat het precies? Het planteam organiseert hierover begin oktober een rondetafel met een groep economische experts uit de academische wereld en de gebruikers van de leidingstraat. De conclusies worden op de website van de Vlaamse overheid geplaatst.

Effect op natuur en bosgebieden

De effecten op de natuur- en bosgebieden die gekruist worden en de mogelijkheden om de negatieve impact te compenseren binnen het project worden onderzocht. Ook hierover zal het planteam dit najaar een rondetafel organiseren met de betrokken organisaties en experten. 

Vervolgtraject

Dit najaar wil de Vlaamse overheid een concreter planvoornemen en voorstellen voor geoptimaliseerde tracés met oplossingen voor de knelpunten bespreken met alle betrokken gemeenten en actoren.

Meer informatie

Gepubliceerd op donderdag 7 oktober 2021 11.49 u.