Stedenbouwkundige ontwikkelingskosten

Het Beleidsplan Ruimte Geel en de Codex Ruimtelijk Ordening Geel bieden het ruimtelijk kader van ontwikkelingen in de stad Geel.

Op het grondgebied van de stad Geel worden ontwikkelingsprojecten uitgevoerd, die ook bijkomende taken voor de stad genereren, zoals verzwaring van lasten op openbaar domein, mobiliteit e.a.. De stad heeft als publieke rechtspersoon de mogelijkheid om met projectontwikkelaars, grondeigenaars of andere betrokkenen overeenkomsten te sluiten om tegemoet te komen aan deze bijkomende taken voor de stad. Stedenbouwkundige lasten vinden hun oorsprong in het voordeel dat de aanvrager van de vergunning uit die vergunning haalt, en in de bijkomende taken die de overheid heeft door de uitvoering van de vergunning.

Voor grote bouwprojecten met andere functies dan wonen worden vanaf eind oktober 2018 maatregelen voorzien, die in uitvoering kunnen gebracht worden volgens de bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Deze maatregelen gingen meteen in voege zonder terugwerkende kracht.

Wat is een groot stedelijk project?

Onder grote stedenbouwkundige projecten met een zekere ruimtelijke, sociale of economische impact vallen onder meer:

 • projecten vanaf 500 m² bruto kantooroppervlakte;
 • projecten vanaf 1 000 m² handel en groothandel;
 • projecten voor hotels met meer dan 20 kamers;
 • projecten die per functie onder voorgaande normen blijven, maar in zijn geheel een aanzienlijke impact hebben met een oppervlakte vanaf 1.000m²;
 • projecten met een publiekstrekkende functie (congrescentrum, evenementenhal, …) worden op maat bekeken.

Wat zijn de randvoorwaarden?

Een stedenbouwkundige last moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • de opgelegde last moet in verhouding staan met het voordeel dat de ontwikkelaar haalt uit de vergunning;
 • de last moet realiseerbaar zijn door enig toedoen van de aanvrager;
 • er moet een verband bestaan tussen de opgelegde last en de taken van vergunningverlenende overheid ingevolge de afgeleverde vergunning;
 • de last moet gericht zijn op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit.

Soorten stedelijke lasten

Een stedenbouwkundige ontwikkelingskost of -last kan de vorm aannemen van een financiële last die volgens onderstaande norm kan worden bepaald:

 • 75 euro/m² voor kantoren;
 • 75 euro/m² voor handel en groothandel;
 • 50 euro/m² voor hotels.

Bestemming financiële middelen

De opgelegde financiële ontwikkelingskosten/lasten zullen als investeringen worden aangewend onder regie van de sector grondgebiedszaken en zullen worden gebruikt conform het goedgekeurde programma van stedenbouwkundige ontwikkelingskosten of - lasten en de samenwerkingsovereenkomst voor de verbetering van de omgeving van het projectgebied.

Hierna worden- niet limitatief- een aantal categorieën opgesomd waarvoor deze ontwikkelingskost/last bestemd kan worden. De concrete bestemming wordt nader gespecifieerd in de vergunning of overeenkomst. Deze wordt project per project bepaald, afhankelijk van de bijkomende taken die de stad heeft door het uitvoeren van het project.

Categorieën:

 • groen (park, grote en kleine pleinen, vergroening,..);
 • kinderkribbe;
 • school;
 • sportinfrastructuur;
 • jeugdwerk (jeugdhuis, fuifzaal);
 • speeltuigen en speelaanleidingen;
 • creatie van inpandige buurtparking (auto’s, moto’s, fietsen, inclusief laadcapaciteit);
 • financiële bijdrage aan ingrepen om mobiliteitsaspecten te verbeteren;
 • financiële bijdrage aanleg openbaar domein in de onmiddellijke omgeving van het project.

Meer info

Meer gedetailleerde info vindt u in dit besluit van het college van burgemeester en schepenen.