Subsidie straatfeest, wijkfeest, feest in een deeldorp

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van de toelage moet de aanvrager voldoen aan

volgende voorwaarden:

 • Het straatfeest, wijkfeest of een feest in een deeldorp vindt plaats op grondgebied van Geel.
 • De initiatiefnemers wonen in de betrokken straat, wijk of het betrokken deeldorp.
 • Het ingediende project richt zich tot alle inwoners van de bedoelde straat, wijk of het bedoelde deeldorp. Er dient voldoende publiciteit gemaakt te worden. Iedereen uit de bedoelde straat, wijk of het bedoelde deeldorp krijgt toegang tot de activiteiten.
 • Een straatfeest bestaat uit een samenwerking tussen minimum drie geregistreerde huisnummers uit de bedoelde straat.
 • Een wijkfeest bestaat uit een samenwerking tussen minimum vijf geregistreerde huisnummers uit de bedoelde wijk. Een wijk bestaat uit minimum twee aaneengesloten straten.
 • Een feest in een deeldorp moet voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden:
  • heeft een feestelijk karakter door de animatie en/of het programma
  • richt zich op verschillende doelgroepen: kinderen, senioren en volwassenen
  • bestaat uit een samenwerking tussen minimum drie erkende verenigingen van het deeldorp, waarvan minimum twee (socio-) culturele
 • Elk straatfeest, wijkfeest of feest in een deeldorp is verplicht een banner of vlag met het logo van Geel af te halen op de stedelijke werkplaats en zichtbaar te plaatsen op het feest. U kan de banner reserveren via https://www.geel.be/stadsmateriaal-lenen
 • Op promotiemateriaal van straatfeesten, wijkfeesten of feesten in een deeldorp dient het logo van Geel vermeld te worden. Dit is digitaal te verkrijgen op de stedelijke website of via cultuur@geel.be.

Procedure

Elke aanvraag gebeurt op het officiële formulier. Er is een formulier voor straat- en wijkfeesten en een formulier voor feesten in een deeldorp. De formulieren zijn te verkrijgen via de stedelijke website en via de Cultuurdienst. Het formulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot een terugvordering van (een deel van) de toelage.

De aanvraag mag digitaal verstuurd worden naar cultuur@geel.be of per post naar: Dienst cultuur Geel, Markt 1, 2440 Geel.

Straatfeest en/ of wijkfeest

Een aanvraag voor een straat- of wijkfeest moet ten laatste 1 maand en ten vroegste 6 maanden voor de activiteit ingediend te worden bij de Cultuurdienst en bevat volgende gegevens:

 • Contactgegevens van twee initiatiefnemers. Dit moeten volwassen personen zijn gedomicilieerd op een verschillend adres uit de bedoelde straat of wijk en zonder familiale band.
 • Handtekening van minimum drie geregistreerde huisnummers binnen de straat of minimum vijf geregistreerde huisnummers binnen de wijk
 • Plaats van de activiteit
 • Datum van de activiteit 
 • Aanvangsuur en einduur van de activiteit
 • Omschrijving van de activiteit
 • Budgettering van de activiteit met verwachte uitgaven en inkomsten
 • Rekeningnummer waarop de toelage gestort kan worden

Deeldorp

Een aanvraag voor een feest in een deeldorp moet ten laatste 1 maand en ten vroegste 6 maanden voor de activiteit ingediend te worden bij de Cultuurdienst en bevat volgende gegevens:

 • Contactgegevens van drie erkende vereniging binnen het deeldorp
 • Handtekening van de voorzitter of secretaris van de drie erkende verenigingen
 • Plaats van de activiteit
 • Datum van de activiteit
 • Aanvangsuur en einduur van de activiteit
 • Gedetailleerde omschrijving van het programma
 • Bewijs van doelgroepenwerking
 • Planning van de promotievoering
 • Budgettering van de activiteit met verwachte uitgaven en inkomsten
 • Rekeningnummer waarop de toelage gestort kan worden

De aanvragen worden behandeld in volgorde van indienen. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed.

Als de activiteit wijzigt of niet kan doorgaan zoals beschreven in de aanvraag, deelt de organisator dit zo snel mogelijk mee aan de dienst cultuur.

Bedrag

 • De toelage kan nooit meer dan de effectieve kosten dekken.
 • De toelage kan niet aangewend worden voor kosten voor aankoop van voedsel, drank, geschenken en vervoerskosten. Ook particuliere personen uit de straat, wijk of het deeldorp kunnen geen onkosten inbrengen voor eigen materiaal, ongeacht of ze tot de initiatiefnemers behoren of niet.
 • Eenzelfde straat of wijk kan eenmaal per jaar aanspraak maken op een toelage van maximum 75 EUR en dit binnen de perken van het beschikbare budget. Straat- en wijkfeesten zijn niet cumuleerbaar voor eenzelfde straat binnen hetzelfde jaar.
 • Eenzelfde deeldorp kan eenmaal per twee jaar aanspraak maken op een toelage van maximum 1 500 EUR.
 • De toelage kan niet gecumuleerd worden met een andere toelage of subsidie van Lokaal Bestuur Geel voor dezelfde activiteit.

Afhandeling

De uitbetaling gebeurt na de activiteit op basis van bewijsstukken. Bewijsstukken die aan de

Cultuurdienst bezorgd dienen te worden zijn:

 • bewijsstukken dat de activiteit heeft plaatsgevonden: foto, uitnodiging, affiche
 • bewijsstukken van uitgaven: kopie van rekeningen, facturen, uitkoopsommen
 • bewijsstuk dat de banner of vlag met logo van de stad zichtbaar werd opgehangen: foto

De bewijzen moeten bezorgd worden aan de Cultuurdienst ten laatste twee maanden na de activiteit.

Na gunstige controle wordt de toelage uitbetaald.

De uitbetaling gebeurt op het opgegeven rekeningnummer.