Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Kamerreglement

Hui!snummer
De gemeenteraad keurde in de zitting van maart 2009 het kamerreglement goed. Het reglement schept een wettelijk kader voor wonen op kamers en wil de woonkwaliteit van permanent bewoonde kamers garanderen.

Het bevat bepalingen inzake hygiëne, brandveiligheid, oppervlakte en uitbatingvergunningen. Het kamerreglement komt grotendeel overeen met de Vlaamse Wooncode en het Vlaams decreet inzake kwaliteits- veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers. Kamerbewoners kregen inspraak bij de opmaak van het reglement en er werd advies ingewonnen bij verschillende adviesorganen.

Kamerwonen vindt zijn oorsprong in het aantal leegstaande studentenkamers, die een gevolg zijn van de tendens dat studenten steeds minder op kot gaan en meer pendelen. Daarnaast vervult Geel een centrumfunctie op vlak van ontmoeting, onderwijs en gezondheid.

Het kamerreglement kadert binnen een ruimer project over kamerwonen. Dit project bracht de problematiek in kaart. Er vloeiden drie subprojecten uit voort: de bevraging van de bewoners bij de opmaak van het reglement en de terugkoppeling ervan, de verwijzing van kamerbewoners naar de hulpverlening en de doorbreking van het sociaal isolement van kamerbewoners.

Overzicht