Tijdschema

Huidige fase: onderzoeksfase

Momenteel bevindt het project zich in de onderzoeksfase. In deze fase worden verschillende varianten voor het project bekeken. Van deze verschillende mogelijke varianten, zal worden onderzocht of ze op het gebied van milieueffecten aanvaardbaar zijn, of ze (onder andere financieel) haalbaar zijn en ook of ze wenselijk zijn gelet op onder andere de relatie met de omgeving. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe het project er op hoofdlijnen in de toekomst uit zou moeten komen te zien. 

 

 

De onderzoeken worden uitgevoerd op basis van de alternatievenonderzoeksnota die in het voorjaar van 2018 na een periode van de adviesverlening en publieke raadpleging werd vastgesteld. Deze onderzoeken moeten tussentijds steeds weer worden besproken met verschillende partijen zoals de Kringwinkel, CM, De Lijn en NMBS omdat keuzes die deze partijen maken een grote impact hebben op de toekomstige stationsomgeving. Hierdoor duurt het vrij lang voor er duidelijkheid komt over de resultaten van de onderzoeken en voordat er een plan kan worden gepresenteerd.

Als het lukt om alle partijen de komende maanden op één lijn te krijgen, zal er in het tweede kwartaal van 2019 een eerste versie van een voorkeursbesluit worden opgemaakt en kan er een concept-masterplan worden besproken met bewoners en andere geïnteresseerden.

Volgende procedurestappen

  • Juni 2019: Publicatie synthesenota en infobrochure resultaten onderzoek
  • Juli - augustus 2019: opmaakvoorontwerp-voorkeursbesluit
  • September - oktober 2019: Advisering door adviesinstanties
  • December 2019: Vaststelling ontwerp-voorkeursbesluit door gemeenteraad
  • Januari - februari 2020: Openbaar onderzoek over ontwerp-voorkeursbesluit
  • Medio 2020: Vaststelling voorkeursbesluit door gemeenteraad

Meer concrete informatie over de timing van de verschillende stappen in het project is te vinden in de Procesnota die kan worden gedownload via de pagina media.