Tijdschema

Huidige fase: onderzoeksfase

Momenteel bevindt het project zich op het einde van de onderzoeksfase. In deze fase werden verschillende varianten voor het project bekeken. Van deze verschillende mogelijke varianten, werd onderzocht of ze op het gebied van milieueffecten aanvaardbaar zijn, of ze (onder andere financieel) haalbaar zijn en ook of ze wenselijk zijn gelet op onder andere de relatie met de omgeving. Het onderzoek maakt duidelijk hoe het project er op hoofdlijnen in de toekomst uit zou moeten komen te zien.

De onderzoeken werden uitgevoerd op basis van de alternatievenonderzoeksnota die in het voorjaar van 2018 na een periode van de adviesverlening en publieke raadpleging werd vastgesteld. Deze onderzoeken zijn tussentijds steeds besproken met verschillende partijen zoals de Kringwinkel, CM, De Lijn en NMBS omdat keuzes die deze partijen maken een grote impact hebben op de toekomstige stationsomgeving. Hierdoor duurde het vrij lang voordat de resultaten van de onderzoeken konden worden gepresenteerd.

In het najaar van 2020 wordt een eerste versie van een voorontwerp-voorkeursbesluit voor advies voorgelegd aan de betrokken stakeholders en voor vragen en opmerkingen toegelicht aan de omwonenden.

Volgende procedurestappen

  • 31 augustus 2020 : Aktename van de verschillende onderzoeksdocumenten door college van burgemeester en schepenen
  • Oktober 2020 : Bewonersparticipatie en adviesronde over voorontwerp-voorkeursbesluit
  • November 2020 : Opmaak ontwerp-voorkeursbesluit
  • December 2020 : Vaststelling ontwerp-voorkeursbesluit door gemeenteraad
  • Voorjaar 2021: Openbaar onderzoek over ontwerp-voorkeursbesluit
  • April-mei 2021 : Verwerking opmerkingen
  • Juni 2021 : Vaststelling voorkeursbesluit door gemeenteraad

Meer concrete informatie over de timing van de verschillende stappen in het project is te vinden in de Procesnota die kan worden gedownload via de pagina media.